Metoodika

Kuidas kontrollime, et internetiteenuse osutaja on võimeline YouTube'i videoid järjekindlalt HD-kvaliteediga edastama.

Hinnangud

Mida hinnangud tähendavad?

Need piirkonna internetiteenuse osutajate hinnangud näitavad, millist video esituskvaliteeti võite YouTube'i videoid vaadates oodata (vähemalt 90% juhtudest).

 • YouTube'i HD-kinnitusega: YouTube'i kinnitatud HD-võrkudes toimib kõrglahutusega (vähemalt 720p) YouTube'i videote esitamine tavaliselt sujuvalt.
 • Standardlahutus: standardlahutuse hinnangu saanud võrkudes peaks standardlahutusega (360p) YouTube'i videote esitamine sujuvalt toimima. Sellistes võrkudes võib kõrglahutusega YouTube'i videote (vähemalt 720p) esitamises esineda katkestusi.
 • Madallahutus: madallahutuse hinnangu saanud võrkudes võidakse standard- ja kõrglahutusega (vähemalt 360p) videoid esitada tavalisest hägusamalt ning sagedaste katkestustega.

Miks need andmed kasulikud on?

See aruanne ei põhine mitte käputäie kasutajate andmetel, vaid miljarditel YouTube'i videote vaatamistel tuhandete internetiteenuse osutajate võrkudes.

 • Hinnangu andmiseks uurime, kui kiiresti laaditi viimase 30 päeva jooksul kõiki YouTube'i andmeid.
 • Jaotame tulemused internetiteenuse osutajate ja geograafiliste asukohtade kaupa.
 • Selgitame välja, kui suur oli minimaalne laadimiskiirus 90% ajast.

Kuidas te minu privaatsust kaitsete?

Need andmed on täiesti anonüümsed; eristame vaid internetiteenuse osutajaid.

 • Hinnanguid antakse võrkudele, mitte kasutajatele.
 • Kõik valimid on täiesti anonüümseks muudetud ning me ei salvesta ega kasuta teavet ühegi kasutaja kohta.
 • Näitame tulemusi ainult piisavalt suurte geograafiliste piirkondade kohta, mis hõlmavad paljusid kasutajaid.

Kokkuvõte

Interneti kasutuskogemust võivad sõltumatult mõjutada paljud erinevad tegurid, muu hulgas kasutaja internetiühenduse kiirus, juurdepääsuvõrgu töökindlus, rakendusserverite kättesaadavus ja koormusomadused ning mõnel juhul ka kasutaja koduse võrgu konfiguratsioon. Üksikud parameetrid, näiteks internetipaketi kiirus või serveri võimsus, ei määra eraldi võetuna reaalset kasutuskogemust. Tõelise interneti kasutuskogemuse mõõtmiseks ja iseloomustamiseks sobib kõige paremini rakendusserverist kasutaja arvutini ulatuv rakendusetaseme kiiruse mõõtmine, mis hõlmab kõiki kasutuskogemust mõjutavaid tegureid.

Siin esitame rakendusetaseme püsikindla kiiruse mõõtmistel põhineva metoodika internetiteenuse osutajate (ISP-de) hindamiseks YouTube'i videote esitamise osas. Eesmärk on määrata ISP-le sisuline ja kergesti mõistetav hinnang, mis vastaks võimalikult täpselt reaalsele interneti kasutuskogemusele.

Metoodika

Mõõdetavad parameetrid

YouTube'i video tüüpilise esitamise käigus toob YouTube'i klientrakendus (pleier) voogedastuse teel YouTube'i serverist (CDN) ühe või mitme päringuna (nt HTTP GET) videobaite. ISP hindamise esimene etapp on mõõta videobaitide serverist klientrakendusse edastamise püsikindlat kiirust. Rakendusetaseme läbilaskevõime mõõtmiseks salvestatakse iga päringu kohta järgmised andmed:

 1. 1) Päringu ID: lähtepäringu ajatempel, juurdepääsuvõrk (nt võrgublokk, ISP autonoomsüsteemi number) ja umbkaudne geograafiline asukoht (nt riik, linnastu), mis tuletatakse kliendiatribuutidest, näiteks IP-aadress, kasutajaagent jne. Pange tähele, et mõne kasutaja puhul võivad meie automaatsed süsteemid anda IP-aadressi põhjal vale asukoha.
 2. 2) Vastuse suurus: rakendusebaitide arv (hõlmab rakendusepäiseid, kuid ei hõlma tuumataseme ballasti), mille server vastusena päringule klientrakendusse edastab.
 3. 3) Vastamisaeg: aeg, mis serveril kulub päringu täitmiseks. See hõlmab edastusaega võrgus (kuni kõikide baitide kättesaamiseni vastuvõtja poolt).

Nende mõõdetavate parameetrite põhjal arvutatakse päringule vastav rakendusetaseme läbilaskevõime R alloleva valemiga. Rakendusetaseme läbilaskevõime määratakse iga mõõdetud päringu kohta.

Rakendusetaseme läbilaskevõime
R
= vastuse suurus
R
/ vastamisaeg
R

Hinnangud

Hinnangute saamiseks koondatakse mõõtmisfaasis salvestatud asjaomased rakendusetaseme läbilaskevõimed. See metoodika võimaldab hinnanguid arvutada erineva taseme granulaarsusega erinevates dimensioonides. Näiteks võib ISP hinnangu arvutada erinevate ajavahemike (nt tund, päev, nädal või kuu) ja/või erinevate geograafiliste tasandite (nt riik, maakond, linnastu või linn) kohta.

Etteantud ajavahemiku T (nt eelnevad 30 päeva) ja geograafilise asukoha L (nt Tartu, Eesti) kohta arvutatakse internetiteenuse osutaja P (nt Starman) hinnang järgmiselt:

 1. 1) Mõõdetud päringute koondamine: kokku kogutakse kõik mõõdetud rakendusetaseme läbilaskevõimega päringud, mis vastavad ID-dele T, L ja P, st kõik päringud, mis tehti uuritava ISP võrgust uuritavas asukohas uuritavas ajavahemikus.
 2. 2) GAT-mahu (Goodput Above Threshold volume, läve ületava rakendusetaseme läbilaskevõimega päringute maht) arvutamine: kõik määratud rakendusetaseme läbilaskevõimega päringud jaotatakse kolme kiirusrühma – HD (kõrglahutus), SD (standardlahutus) ja LD (madallahutus) vastavalt allolevas tabelis olevatele rakendusetaseme läbilaskevõime lävedele. Nii saadakse valitud dimensioonide koondatud GAT-maht.
GAT-rühm Rakendusetaseme läbilaskevõime lävi
HD > 2,5 Mbps
SD 0,7–2,5 Mbps
LD < 0,7 Mbps
HD-päringud SD-päringud LD-päringud Maht (GAT)
 1. 3) Hindamiskriteeriumite määratlemine: ISP hindamiskriteeriumiks on iga hinnangu jaoks vajalik minimaalne GAT-maht. Kuna see mõõdik peaks muu hulgas võtma arvesse ISP võrgu püsikindlust ja töökindlust, tuleb usaldusnivood rakendada uuritava ajavahemiku püsivale kiirusele, mitte tüüpilisele (keskmisele) kiirusele. Selleks määratleme kolm hindamisskaalat: GAT-90 (90% päringutest üle läveväärtuse), GAT-95 (95% päringutest üle läveväärtuse) ja GAT-99 (99% päringutest üle läveväärtuse), mis vastavad erinevatele töökindluse tasemetele.

  Järgmises tabelis on määratletud kriteeriumid, mida meie metoodikas kasutatakse ISP lõpliku hinde määramiseks GAT-90 järgi. 90% usaldusnivoo valiti pärast metoodika reaalse toimimise põhjalikku uurimist. Seda usaldusnivood kohandatakse vastavalt võrkude kiiruse arenemisele.

Hinnang Kriteeriumid (GAT-90)
HD Vähemalt 90% päringutest ületavad
HD-läve
SD Vähemalt 90% päringutest
ületavad SD-läve
LD Mitte kumbki ülalolevatest
 1. 4) Hinnangu määramine: etapis 2 määratud kolme GAT-rühma koondamine, et teisendada GAT-maht GAT-protsentväärtuseks. Lõpliku hinnangu määramine 3. etapis määratletud kriteeriumite järgi. Alloleval joonisel on ISP hindeks määratud SD (standardlahutus), kuna vähemalt 90% päringutest vastab standardlahutuse kriteeriumile (st võrk võimaldab video SD-esitamist vähemalt 90% päringute puhul).
0% 20% 40% 60% 80% 100% SD Hinnang tasemel 90%

Privaatsus

Hinnanguid antakse võrkudele, mitte kasutajatele. Kõik päringud, mille rakendusetaseme läbilaskevõime määratakse, on täielikult anonüümseks muudetud, ning mingit kasutajateavet (nt brauseriküpsised, IP-aadressid) ei säilitata ega kasutata otseselt hindamisalgoritmis. Lisaks: kui valitud geograafilise piirkonna ja ajavahemiku koondatavate päringute arv on teatud läveväärtusest madalam, võtab algoritm kasutusele jämedama granuleeringu (st koondab päringuid laiemast piirkonnast või pikemast ajavahemikust), et hinnangu arvutamiseks kasutatava valimi suuruse nõue oleks täidetud.