Käyttämämme menetelmä

Näin varmistamme, että internetpalveluntarjoaja pystyy tarjoamaan YouTubeen ladatut videot aina HD-laatuisina.

Luokitukset

Mitä luokitukset ovat?

Luokitukset kuvaavat sitä, millaista videon suoratoiston laatua voit odottaa (vähintään 90 % ajasta), kun katselet Youtube-videoita tietyn internetpalveluntarjoajan yhteydellä tietyllä alueella.

 • YouTube HD Verified: YouTube-videoiden katselu teräväpiirtotarkkuudella (vähintään 720p) on sujuvaa, kun käytössä on YouTube HD Verified -verkko.
 • Tavallinen tarkkuus: Videotoisto toimii standardiverkkoa käytettäessä yleensä sujuvasti, kun katseltavan YouTube-videon tarkkuus on normaali (360p). Teräväpiirtovideoissa (vähintään 720p) voi ilmetä satunnaisia keskeytyksiä.
 • Matala tarkkuus: Jos verkon tarkkuus on matala ja YouTube-videon tarkkuus vähintään 360p, kuva voi olla rakeinen ja videotoistossa voi ilmetä keskeytyksiä.

Mitä hyötyä näistä tiedoista on?

Tämän raportin tiedot eivät perustu vain pieneen käyttäjäryhmään, vaan miljardeihin YouTube-videoihin, joita on katsottu tuhansien eri internetpalveluntarjoajien kautta.

 • Tutkimme videotietojen latausnopeutta YouTubessa viimeisten 30 päivän aikana.
 • Jaamme tulokset internetpalveluntarjoajien ja sijainnin mukaan.
 • Määritämme vähimmäisnopeuden, joka on ollut käytettävissä vähintään 90 % ajasta.

Miten tietosuojani turvataan?

Nämä tiedot ovat anonyymejä tietoja kaikista käyttäjistä, jotka ovat katsoneet YouTube-videoita tietyn internetpalveluntarjoajan kautta.

 • Luokitukset koskevat verkkoja, eivät yksittäisiä käyttäjiä.
 • Kaikki otokset on täysin anonymisoitu, eikä mitään käyttäjätietoja tallenneta tai käytetä.
 • Näytämme tulokset vain sellaisilta alueilta, joilla on paljon käyttäjiä.

Tiivistelmä

Internetin käyttökokemukseen voivat vaikuttaa monet yksittäiset asiat, kuten käyttäjän internetyhteyden nopeus, verkon luotettavuus, sovelluspalvelimien käytettävyys ja kuormitus ja joissakin tapauksissa käyttäjän kotiverkko. Yksittäiset ja erilliset arvot, kuten yhteyden nopeus tai palvelinkapasiteetti, eivät kerro todellisesta käyttökokemuksesta. Mittaamalla suorituskykyä kattavasti sovellustasolla ja ottamalla kaikki mahdolliset tekijät huomioon saadaan oikea kuva internetin käyttökokemuksesta.

Tässä esitetyn menetelmän avulla internetpalveluntarjoajat voidaan luokitella YouTube-videoiden käyttöön liittyvän suorituskyvyn perusteella. Menetelmä perustuu jatkuvaan suorituskyvyn mittaukseen sovellustasolla. Pyrimme esittämään mielekkään ja helposti ymmärrettävän luokituksen, joka vastaa todellista internetin käyttökokemusta.

Menetelmä

Mitattavat arvot

Tyypillisessä YouTube-videon toistotilanteessa YouTube-asiakas hakee videotavuja suoratoistona YouTube-palvelimelta (CDN). Pyyntöjä voi olla yksi tai useampi (esim. HTTP GET). Internetpalveluntarjoajan arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa mitataan nopeus, jolla nämä videotavut siirtyvät tasaisesti palvelimelta asiakkaalle. Sovellustasolla saavutetun suoritustehon (goodput) mittaamiseksi kunkin pyynnön osalta tallennetaan seuraavat tiedot:

 1. 1) Pyynnön identiteetti: Alkuperäisen pyynnön aikaleima, liityntäverkko (kuten verkon lohko tai palveluntarjoajan itsenäinen järjestelmänumero) ja likimääräinen maantieteellinen sijainti (kuten maa tai kaupunkikeskus), jotka selviävät asiakkaan määritteistä (IP-osoite, käyttäjäagentti tms.). Huomaa, että IP-osoitteen automaattinen muuttaminen paikaksi saattaa toimia joidenkin käyttäjien osalta virheellisesti.
 2. 2) Vastauksen koko: Vastauksena pyyntöön palvelimen asiakasohjelmaan siirtämien sovellustietojen määrä tavuina (mukaan lukien sovelluksen otsikkotiedot, mutta ilman ydintason kuormitusta).
 3. 3) Käsittelyaika: Aika, joka palvelimelta kuluu pyynnön toteuttamiseen, mukaan lukien verkon lähetysaika (kun vastaanottaja on kuitannut kaikki tavut).

Näiden mittausten perusteella lasketaan tietyn pyynnön (R) goodput oheisen kaavan avulla. Jokainen mitattu pyyntö luetaan goodput-näytteeksi.

Goodput
R
= Vastauksen koko
R
/ Käsittelyaika
R

Luokitukset

Luokitukset muodostetaan laskemalla yhteen mittausvaiheessa tallennetut asianmukaiset goodput-näytteet. Menetelmässä luokitukset lasketaan valituille raporttiluokille eri tarkkuustasoilla. Palveluntarjoajan luokitus voidaan määrittää esimerkiksi eri aikajaksoille (kuten tunti, päivä, viikko tai kuukausi) ja/tai eri maantieteellisille tasoille (kuten maa, maakunta, kaupunkikeskus tai kaupunki).

Tietylle ajanjaksolle T (esimerkiksi viimeiset 30 päivää) ja maantieteelliselle sijainnille L (esim. San Francisco, CA, USA) palveluntarjoajan P (esimerkiksi Comcast) luokitus lasketaan seuraavasti:

 1. 1) Asianmukaisten näytteiden yhteenlasku: Tässä vaiheessa kootaan yhteen kaikki sellaiset goodput-näytteet, joihin tunnisteet T, L ja P liittyvät – toisin sanoen pyynnöt, jotka ovat peräisin määritetyltä palveluntarjoajalta, määritetystä sijainnista ja määritetyltä ajanjaksolta.
 2. 2) Kynnyksen ylittävän goodputin (GAT) määrän laskeminen: Aseta jokainen goodput-näyte yhteen kolmesta laatuluokasta – HD (teräväpiirtotarkkuus), SD (tavallinen tarkkuus) tai LD (matala tarkkuus) – oheisessa taulukossa määriteltyjen goodput-kynnysten mukaisesti. Näin saat likimääräisen arvion yhteenlasketusta GAT-määrästä valittujen raporttiluokkien osalta.
GAT-luokka Goodput-kynnys
HD > 2,5 Mt/s
SD 0,7–2,5 Mt/s
LD < 0,7 Mt/s
HD-otokset SD-otokset LD-otokset Määrä (GAT)
 1. 3) Luokituskriteerien määrittely: Palveluntarjoajan luokituskriteerit määritellään GAT-määrän vähimmäisvaatimustasona kullekin luokitukselle. Koska tämä muuttuja on luotu kuvaamaan palveluntarjoajan verkon johdonmukaisuutta ja luotettavuutta, kynnys on asetettava tasolle, jolla suorituskyky on tasaisen hyvä pikemminkin kuin tyypillinen (keskiarvon mukainen). Tätä varten määrittelemme luotettavuudelle kolme luokitusasteikkoa: GAT-90 (90 % pyynnöistä yli kynnyksen), GAT-95 (95 % pyynnöistä yli kynnyksen) ja GAT-99 (99 % pyynnöistä yli kynnyksen).

  Seuraavassa taulukossa on määritelty kriteerit, joiden avulla ratkaistaan palveluntarjoajan lopullinen luokitus GAT-90-asteikolla. 90 prosentin kynnys on valittu huolellisen harkinnan jälkeen käytännössä havaitun suorituskyvyn perusteella. Kynnystä muokataan ajan mittaan sitä mukaa kuin verkon suorituskyky kasvaa.

Luokitus Kriteerit (GAT-90)
HD Yli 90 % otoksista
on saanut HD-merkinnän
SD Yli 90 % otoksista
on saanut vähintään SD-merkinnän
LD Ei kumpikaan yllä mainituista
 1. 4) Luokituksen määrittäminen: Vaiheessa 2 lasketut kolme GAT-luokkaa yhdistetään ja likimääräinen GAT-määrä muunnetaan GAT-prosenttimääräksi. Lopullinen luokitus ratkaistaan vaiheessa 3 määriteltyjen kriteerien avulla. Alla olevassa kuvassa annettu luokitus on SD (tavallinen tarkkuus), koska vähintään 90 % pyynnöistä täyttää kriteerit (verkko pystyy takaamaan vähintään SD-laatuisen toiston yli 90 %:ssa pyynnöistä).
0% 20% 40% 60% 80% 100% SD Luokitus 90 %

Tietosuoja

Luokitukset koskevat verkkoja, eivät yksittäisiä käyttäjiä. Kaikki goodput-otokset on täysin anonymisoitu, eikä mitään käyttäjätietoja (kuten selaimen evästeitä tai IP-osoitteita) tallenneta tai käytetä suoraan luokitusalgoritmissa. Jos yhteenlaskettu otosmäärä valitulla maantieteellisellä sijannilla ja aikavälillä jää alle tietyn rajan, algoritmi laskee luokituksen likimääräisemmillä mitoilla (eli laskee yhteen tiedot laajemmalta maantieteelliseltä sijainnilta ja/tai aikaväliltä), jotka kuitenkin täyttävät vähimmäiskokovaatimukset.