Mga Karagdagang Tuntunin ng Serbisyo ng Google Drive

Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa: Marso 31, 2020 (tingnan ang nakaraang bersyon)

Para gamitin ang Google Drive, dapat mong tanggapin (1) ang Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google, at (2) ang Mga Karagdagang Tuntuning ito ng Serbisyo ng Google Drive (ang “Mga Karagdagang Tuntunin ng Google Drive”).

Pakibasa nang maigi ang bawat isa sa mga dokumentong ito. Kapag pinagsama, kilala ang mga dokumentong ito bilang “Mga Tuntunin”. Itinatatag ng mga ito kung ano ang maaasahan mo mula sa amin habang ginagamit mo ang aming mga serbisyo, at kung ano ang aming aasahan sa iyo.

Bagama't hindi ito bahagi ng Mga Tuntuning ito, hinihikayat ka naming basahin ang aming Patakaran sa Privacy para mas maunawaan kung paano mo maa-update, mapapamahalaan, mae-export, at made-delete ang iyong impormasyon.

1. Iyong Content

Nagbibigay-daan sa iyo ang Google Drive na mag-upload, magsumite, mag-store, magpadala, at tumanggap ng content. Gaya ng inilalarawan sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google, mananatiling iyo ang content mo. Hindi namin aangkinin ang alinman sa iyong content, kasama na ang anumang text, data, impormasyon, at file na ia-upload, ibabahagi, o iso-store mo sa iyong Drive account. Nagbibigay ang Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google ng lisensyang may limitadong layunin sa Google para mapatakbo at mapahusay ang mga serbisyo ng Google Drive — kaya kung maisipan mong magbahagi ng dokumento, o kung gusto mong buksan ito sa ibang device, maibibigay namin ang functionality na ito.

Nagbibigay-daan din ang Google Drive para makapag-collaborate ka sa content ng ibang user ng Google Drive. Ang “may-ari” ng content ang siyang nagkokontrol sa content at sa gamit nito.

Nagbibigay-daan ang mga setting ng pagbabahagi sa Google Drive na makontrol mo kung ano ang puwedeng gawin ng ibang tao sa iyong content sa Google Drive. Nagdedepende ang mga setting ng privacy ng iyong mga file sa folder o drive na kinalalagyan ng mga ito. Pribado ang mga file sa indibidwal mong drive, hanggang sa ibahagi mo ang mga ito. Puwede mong ibahagi ang iyong content at ilipat ang kontrol sa content mo sa ibang user. Mai-inherit ang mga setting ng pagbabahagi ng mga file na ginawa o inilagay mo sa mga folder o drive na ibinahagi ng iba, at posibleng ma-inherit ang mga setting ng pagmamay-ari ng folder o drive na kinalalagyan ng mga ito. Hindi namin ibabahagi ang iyong mga file at data sa iba maliban na lang sa paraang inilalarawan sa aming Patakaran sa Privacy.

Hindi namin gagamitin ang iyong content para sa mga marketing o pampromosyong campaign.

2. Mga Patakaran ng Programa

Posibleng magsuri kami ng content para matukoy kung ilegal ito o kung lumalabag ito sa aming Mga Patakaran ng Programa, at baka mag-alis o tumanggi kaming magpakita ng content kung makatuwiran ang paniniwala naming lumalabag ito sa aming mga patakaran o sa batas. Pero hindi ito nangangahulugang palagi kaming nagsusuri ng content, kaya huwag ipagpalagay na ginagawa namin ito.