תנאים והגבלות נוספים של Google Chrome ו-Chrome OS

תאריך השינוי האחרון: 1 בינואר 2021

שימוש ב-Chrome או ב-Chrome OS מצידך מבטא את הסכמתך לתנאים ולהגבלות של Google, המפורטים בכתובת https://policies.google.com/terms, ולתנאים ולהגבלות הנוספים של Google Chrome ושל Chrome OS, המפורטים כאן.

התנאים וההגבלות הנוספים של Google Chrome ושל Chrome OS, המפורטים כאן, חלים על גרסת קוד ההפעלה של Chrome ושל Chrome OS. רוב קוד המקור של Chrome זמין ללא תשלום בכפוף להסכמי רישיון תוכנה של קוד פתוח, בכתובת https://code.google.com/chromium/terms.html.

השימוש שלך ברכיבים מסוימים של Chrome ו-Chrome OS כפוף לתנאים הבאים:

AVC

מוצר זה מורשה במסגרת רישיון תיק הפטנטים של AVC לשימוש אישי בידי צרכן או לשימושים אחרים שלא יתקבל תמורתם גמול, למטרות הבאות: (1) קידוד וידאו בהתאם לתקן AVC (להלן: "וידאו AVC") ו/או (2) פענוח וידאו AVC שקוּדד בידי צרכן במסגרת פעילות אישית ו/או שהתקבל מסַפָּק וידאו בעל רישיון לסַפֵּק וידאו AVC. לא מוענק רישיון לשימוש אחר כלשהו, ולא ישתמע כאילו מוענק רישיון כזה. ניתן לקבל מידע נוסף מחברת MPEG LA, L.L.C.‎, בכתובת HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

נוסף על כך, השימוש שלך ברכיבים מסוימים של Chrome OS כפוף לתנאים הבאים:

MPEG-4

מוצר זה מורשה במסגרת רישיון תיק הפטנטים של MPEG-4 VISUAL לשימוש אישי ולשימוש שאינו מסחרי בידי צרכן, למטרות הבאות: (1) קידוד וידאו בהתאם לתקן MPEG-4 VISUAL (להלן: "וידאו MPEG-4") ו/או (2) פענוח קוד של וידאו MPEG-4 שקוּדד בידי צרכן העוסק בפעילות אישית ושאינה מסחרית ו/או שהתקבל מסַפָּק וידאו המחזיק ברישיון מטעם MPEG LA לסַפֵּק וידאו MPEG-4. לא מוענק רישיון לשימוש אחר כלשהו, ולא ישתמע כאילו מוענק רישיון כזה. ניתן לקבל מידע נוסף – לרבות מידע הנוגע לרישיונות, לשימוש פנימי ומסחרי ולשימוש לצורכי קידום מכירות – מחברת .MPEG LA, LLC בכתובת HTTP://WWW.MPEGLA.COM.