Metoden

Slik finner vi ut om en Internett-leverandør kan vise YouTube konsekvent i HD.

Vurderingene

Hva betyr vurderingene?

Vurderingene representerer videostreamingkvaliteten du kan forvente (minst 90 % av tiden) når du bruker en Internett-leverandør i et bestemt område for å se på YouTube-videoer.

 • YouTube HD Verified: Brukere i YouTube HD Verified-nettverk kan forvente jevn avspilling mesteparten av tiden når de ser på YouTube-videoer med høy oppløsning (720 p og høyere).
 • Standardoppløsning: Brukere i nettverk med vurderingen Standardoppløsning kan forvente jevn avspilling av YouTube-videoer med standardoppløsning (360 p) og kan oppleve avbrudd av og til på videoer med høy oppløsning (720 p og høyere).
 • Lavere oppløsning: Brukere i nettverk med vurderingen Lavere oppløsning kan oppleve utydelig bildekvalitet og hyppige avbrudd når de spiller av YouTube-videoer på 360 p og høyere.

Hvorfor er disse dataene nyttige?

I stedet for å være basert på et lite utvalg brukere er denne rapporten basert på flere milliarder YouTube-videoer som har blitt sett via tusenvis av Internett-leverandører.

 • Vi ser på hvor raskt alle YouTube-videodataene ble lastet ned i løpet av de siste 30 dagene.
 • Vi deler opp resultatene etter Internett-leverandør og geografisk plassering.
 • Vi fastslår hva den tilgjengelige minimumshastigheten var 90 % av tiden.

Hvordan ivaretar dere personvernet mitt?

Dette er anonymiserte data om alle som ser på YouTube via en Internett-leverandør.

 • Vurderingene fokuserer på nettverk, ikke brukere.
 • Alle eksemplene er fullstendig anonymisert, og vi verken lagrer eller bruker noen brukerinformasjon.
 • Vi viser bare resultatene for et geografisk område som er stort nok til å ha mange brukere.

Sammendrag

Mange faktorer kan påvirke brukeropplevelsen på Internett uavhengig av hverandre. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, brukerens tilkoblingshastighet, hvor pålitelig nettverket er, tilgjengelighet og innlastingsegenskapene til serverne, og i noen tilfeller konfigureringen av brukerens hjemmenettverk. Individuelle og isolerte målinger som tilgangshastighet eller serverkapasitet fanger ikke opp den virkelige brukeropplevelsen. En helhetlig måling av ytelsen på programnivå som omfatter alle påvirkningene, er den riktige fremgangsmåten for å måle og kvantifisere den virkelige Internett-brukeropplevelsen.

Her presenterer vi en metode for å vurdere Internett-leverandører på grunnlag av YouTube-videokapasiteten, basert på målinger av ytelsen over tid på programnivå. Målet er å presentere en vurdering som er relevant, enkel å forstå og som gjenspeiler den virkelige Internett-opplevelsen på en god måte.

Metode

Måling

En typisk YouTube-videoavspilling består av en YouTube-klient (spiller) som henter videobyte ved hjelp av streaming fra en YouTube-server (ILN) via én eller flere forespørsler (f.eks. HTTP GET). Det første trinnet for å vurdere en Internett-leverandør er hastigheten over tid som disse videobytene overføres fra serveren til klienten med. For å måle den oppnådde strømningsmengden (goodput) på programnivå registreres følgende for hver forespørsel:

 1. 1) Forespørsel-ID: Forespørselens tidsstempel, tilgangsnettverk (for eksempel nettverksblokk, Internett-leverandørens Autonomous System-nummer) og generell geografisk plassering (for eksempel land, storbyområde) avledet fra klientattributter som IP-adresse og brukeragent og så videre. Når de automatiserte systemene våre gjør IP-adressene om til plasseringer, kan de gi feil resultater for enkelte brukere.
 2. 2) Responsstørrelse: Antall programbyte (inkludert applikasjonshoder, men ikke kjernenivåer) som er overført av serveren til klienten som svar på forespørselen.
 3. 3) Responstid: Tiden serveren brukte på å betjene forespørselen, inkludert overføringstiden til nettverket (alle byte som er mottatt av mottakeren).

Basert på disse målingene blir goodput for en gitt forespørsel R beregnet ved hjelp av formelen nedenfor. Hver målt forespørsel er et goodput-eksempel.

Goodput
R
= responsstørrelse
R
/ responstid
R

Vurderinger

Vurderinger avledes ved å aggregere relevante goodput-eksempler som er registrert i målefasen. Metoden gjør det mulig å beregne vurderinger med ulike grader av detaljnivå for de valgte dimensjonene. Vurderingen for en Internett-leverandør kan blant annet beregnes for ulike tidsrom (for eksempel time, dag, uke, måned) og/eller for ulike geografiske nivåer (for eksempel land, region, storbyområde, by).

For en gitt tidsperiode T (for eksempel de siste 30 dagene) og et geografisk område L (for eksempel San Francisco i USA) beregnes vurderingen for en Internett-leverandør P (for eksempel Comcast) på følgende måte:

 1. 1) Aggreger relevante eksempler: Samle alle goodput-eksemplene som er identifisert med T, L og P, det vil si forespørsler til målleverandøren fra målplasseringen innenfor måltidsrommet.
 2. 2) Beregn GAT-volum (Goodput Above Threshold): Plasser hvert goodput-eksempel i ett av de tre kapasitetsverdiområdene HD (høy oppløsning), SD (standardoppløsning) eller LD (lavere oppløsning) basert på goodput-tersklene som er definert i tabellen nedenfor. Dette gir det ubearbeidede, aggregerte GAT-volumet for de valgte dimensjonene.
GAT-verdiområde Goodput-terskel
HD > 2,5 Mbps
SD 0,7 til 2,5 Mbps
LD < 0,7 Mbps
HD-eksempler SD-eksempler LD-eksempler Volum (GAT)
 1. 3) Definer vurderingskriteriene: Vurderingskriteriene for Internett-leverandører defineres på grunnlag av GAT-volumet som kreves for hvert vurderingsnivå. Fordi denne beregningen er ment å skulle gjenspeile hvor konsekvent og pålitelig Internett-leverandørens nettverk er, må grensen settes ved et nivå som fanger opp ytelse over tid snarere enn typisk (gjennomsnittlig) ytelse. Derfor definerer vi tre vurderingsskalaer: GAT-90 (90 % av forespørslene over terskelen), GAT-95 (95 % av forespørslene over terskelen), GAT-99 (99 % av forespørslene over terskelen) for å gjenspeile ulike grader av pålitelighet.

  Følgende tabell definerer kriteriene som brukes til å fastsette den siste vurderingen i metoden vår ved hjelp av GAT-90. Grensen på 90 % er valgt etter nøye vurdering av den praktiske ytelsen som er observert i feltet. Grensen vil følge nettverkskapasiteten etter hvert som den utvikles over tid.

Vurdering Kriterium (GAT-90)
HD 90+ % av eksemplene er
merket HD
SD 90+ % av eksemplene er
merket minst SD
LD Ingen av alternativene ovenfor
 1. 4) Tildel vurdering: Sett sammen de tre GAT-verdiområdene fra trinn 2 for å gjøre det ubehandlede GAT-volumet om til et GAT-prosenttall. Finn ut den endelige vurderingen ved hjelp av kriteriene som er definert i trinn 3. I illustrasjonen nedenfor er den tildelte vurderingen SD (standardoppløsning) fordi 90 % eller mer av forespørslene oppfyller dette kriteriet (det vil si at nettverket kan tilby minst SD-kvalitet i mer enn 90 % av de betjente forespørslene.)
0% 20% 40% 60% 80% 100% SD Vurdering ved 90 %

Personvern

Vurderingene fokuserer på nettverk, ikke brukere. Alle goodput-eksemplene er fullstendig anonymisert, og ingen brukerinformasjon (for eksempel informasjonskapsler, IP-adresse) lagres eller brukes direkte i vurderingsalgoritmen. Hvis det aggregerte eksempelvolumet for det valgte geografiske området og tidsintervallet er under en viss terskel, bruker algoritmen mindre detaljerte dimensjoner (det vil si at den aggregerer i et større geografisk område og/eller lengre tidsintervall) som oppfyller minstekravet til størrelse for å beregne vurderingen.