Dodatočné zmluvné podmienky prehliadača Chrome a systému Chrome OS

Používaním prehliadača Chrome alebo systému Chrome OS vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/terms a týmito dodatočnými zmluvnými podmienkami prehliadača Google Chrome a systému Chrome OS.

Tieto dodatočné zmluvné podmienky prehliadača Chrome a systému Chrome OS platia pre verziu prehliadača Chrome a systému Chrome OS so spustiteľným kódom. Väčšina zdrojových kódov pre prehliadač Chrome je k dispozícii bezplatne na základe licenčných zmlúv týkajúcich sa softvéru open source uvedených na adrese https://code.google.com/chromium/terms.html.

Na vaše používanie určitých komponentov prehliadača Chrome a systému Chrome OS sa tiež vzťahujú nasledujúce zmluvné podmienky:

AVC

NA TÚTO SLUŽBU SA VZŤAHUJE LICENCIA PORTFÓLIA PATENTU AVC UMOŽŇUJÚCA OSOBNÉ a NEKOMERČNÉ POUŽITIE, PRÍPADNE INÉ POUŽITIE BEZ FINANČNEJ ODMENY PRE SPOTREBITEĽA NA TIETO ÚČELY: (i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC (ĎALEJ LEN „VIDEO AVC“) ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ ZÁKAZNÍKOM V RÁMCI OSOBNEJ ČINNOSTI ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEÍ S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEÍ AVC. ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE NA INÉ POUŽITIE ANI TO NENAZNAČUJE. DODATOČNÉ INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA L.L.C. NA ADRESE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Prehliadač Google Chrome môže obsahovať jednu alebo viac súčastí od spoločností Adobe Systems Incorporated a Adobe Software Ireland Limited (ďalej spolu ako „Adobe“). Na vaše použitie softvéru spoločnosti Adobe poskytovaného spoločnosťou Google (ďalej ako „softvér spoločnosti Adobe“) sa vzťahujú nasledujúce dodatočné zmluvné podmienky (ďalej „Zmluvné podmienky spoločnosti Adobe“). Vy, osoba získavajúca softvér spoločnosti Adobe, budete v ďalšom texte označovaní ako „nadobúdateľ sublicencie“.

1. Obmedzenia licencie.

(a) Program Flash Player vo verzii 10.x je navrhnutý ako doplnok prehliadača. Nadobúdateľ sublicencie nesmie tento softvér spoločnosti Adobe upravovať ani distribuovať za iným účelom, ako na použitie ako doplnku prehliadača určeného na prehrávanie obsahu na webových stránkach. Nadobúdateľ sublicencie napríklad nesmie tento softvér spoločnosti Adobe upraviť tak, aby sa dal použiť v aplikáciách, ktoré sú spúšťané mimo prehliadača (napríklad v samostatných aplikáciách, miniaplikáciách alebo používateľských rozhraniach zariadení).

(b) Nadobúdateľ sublicencie prostredníctvom rozhrania doplnku prehliadača nesprístupní rozhrania API programu Flash Player vo verzii 10.x takým spôsobom, aby bolo možné toto rozšírenie použiť ako samostatnú aplikáciu na prehrávanie obsahu z webových stránok.

(c) Softvér Reader, ktorý je súčasťou prehliadača Chrome, sa nesmie použiť na zobrazovanie dokumentov vo formáte PDF alebo EPUB, ktoré používajú iné protokoly a systémy na správu digitálnych práv, ako je systém na správu digitálnych práv spoločnosti Adobe.

(d) V softvéri Reader, ktorý je súčasťou prehliadača Chrome, musí byť povolený systém na správu digitálnych práv spoločnosti Adobe pre všetky dokumenty vo formáte PDF a EPUB, ktoré sú týmto systémom chránené.

(e) Softvér Reader, ktorý je súčasťou prehliadača Chrome, nesmie byť (s výnimkou prípadov, keď je to výslovne povolené v technických špecifikáciách) použitý na zakázanie žiadnych funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Adobe ako súčasť softvéru spoločnosti Adobe vrátane (okrem iného) podpory formátov PDF a EPUB a systému na správu digitálnych práv spoločnosti Adobe.

2. Elektronický prenos. Nadobúdateľ sublicencie môže povoliť prevzatie softvéru spoločnosti Adobe prostredníctvom webových stránok, Internetu, siete intranet alebo podobnej technológie (ďalej „elektronický prenos“), ak súhlasí, že sa budú na všetky spôsoby distribúcie softvéru spoločnosti Adobe nadobúdateľom sublicencie (vrátane distribúcie prostredníctvom diskov CD-ROM, DVD-ROM alebo iných médií a elektronických prenosov, ak sú výslovne povolené) vzťahovať primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré budú zabraňovať neoprávnenému použitiu. V súvislosti s elektronickými prenosmi, ktoré sú povolené v tejto zmluve, súhlasí nadobúdateľ sublicencie s tým, že použije akékoľvek primerané obmedzenia použitia, ktoré určí spoločnosť Adobe, vrátane tých obmedzení, ktoré sa týkajú zabezpečenia alebo obmedzenia distribúcie koncovým používateľom produktu nadobúdateľa sublicencie.

3. Licenčná zmluva koncového používateľa a zmluvné podmienky distribúcie.

(a) Nadobúdateľ sublicencie zabezpečí, že bude softvér spoločnosti Adobe distribuovaný koncovým používateľom na základe vymáhateľnej licenčnej zmluvy koncového používateľa v prospech nadobúdateľa a jeho dodávateľov (ďalej „licencia koncového používateľa“). Táto licencia koncového používateľa musí obsahovať minimálne nasledujúce základné zmluvné podmienky: (i) zákaz kopírovania a distribúcie, (ii) zákaz vykonávania úprav a vytvárania odvodených diel, (iii) zákaz dekompilácie, spätnej analýzy a iného rozboru softvéru spoločnosti Adobe do stavu vhodného pre analýzu, (iv) časť, ktorá určuje vlastníctvo produktu nadobúdateľa sublicencie (v súlade s definíciou v Časti 8) nadobúdateľom sublicencie a poskytovateľmi licencií, ktoré udelil, (v) vylúčenie zodpovednosti za nepriame, mimoriadne, vedľajšie, trestné a následné škody a (iv) ďalšie prehlásenia o vylúčení zodpovednosti bežné v danom odvetví vrátane príslušných prehlásení o vylúčení zodpovednosti, ktoré sa týkajú príslušných zákonných záruk, v plnom rozsahu povolenom zákonom.

(b) Nadobúdateľ sublicencie zabezpečí, že bude softvér spoločnosti Adobe distribuovaný distribútorom vlastníka sublicencie na základe vymáhateľnej licenčnej zmluvy pre distribútorov v prospech nadobúdateľa sublicencie a jeho dodávateľov. Táto licenčná zmluva musí obsahovať zmluvné podmienky, ktoré budú chrániť spoločnosť Adobe rovnakým spôsobom, ako Zmluvné podmienky spoločnosti Adobe.

4. Otvorený zdroj. Nadobúdateľ sublicencie žiadnej tretej strane priamo ani nepriamo neudelí ani nebude sľubovať udelenie akýchkoľvek práv či výnimiek týkajúcich sa práv spoločnosti Adobe na duševné vlastníctvo, ani vlastníckych práv, ktoré by umožnili nakladať s týmto duševným vlastníctvom v súlade s licenciou otvoreného zdroja. Zároveň nebude konať tak, aby vzbudil dojem, že podmienkou použitia, úpravy alebo distribúcie softvéru Adobe je: (i) poskytnutie alebo distribúcia tohto softvéru vo forme otvoreného zdrojového kódu, (ii) získanie licencie za účelom vytvorenia odvodeného diela alebo (iii) opätovná bezplatná distribúcia tohto softvéru. Za účelom vyjasnenia obmedzení uvedených vyššie dodávame, že tieto obmedzenia nadobúdateľovi licencie nezakazujú bezplatne distribuovať softvér spoločnosti Adobe v rámci balíka softvéru spoločnosti Google.

5. Dodatočné zmluvné podmienky. Spoločnosť Adobe si vyhradzuje právo vyžadovať v súvislosti s aktualizáciami, inováciami a novými verziami softvéru Adobe (ďalej spolu ako „inovácie“) poskytnutými vlastníkovi sublicencie súhlas s dodatočnými zmluvnými podmienkami, ktoré sa budú vzťahovať výlučne na inovácie a ich ďalšie verzie. Súhlas s týmito obmedzeniami bude vyžadovaný do tej miery, do akej ho spoločnosť Adobe bude vyžadovať od všetkých vlastníkov licencie súvisiacej s príslušnou inováciou. Ak nadobúdateľ sublicencie nebude s týmito dodatočnými zmluvnými podmienkami súhlasiť, nezíska žiadne licenčné práva súvisiace s príslušnou inováciou. Platnosť všetkých ostatných licenčných práv nadobúdateľa sublicencie, ktoré súvisia so softvérom Adobe, sa v takomto prípade automaticky ukončí po uplynutí 90 dní od dátumu sprístupnenia týchto dodatočných zmluvných podmienok.

6. Vyhlásenia o vlastníckych právach. Nadobúdateľ sublicencie neodstráni ani nebude žiadnym spôsobom upravovať (ani nepožiada svojich distribútorov o takéto odstránenie či úpravu) oznámenia o autorských právach, ochranné známky, logá ani súvisiace vyhlásenia či iné vyhlásenia o vlastníckych právach spoločnosti Adobe (a jej prípadných poskytovateľov licencie), ktoré sú zobrazené na alebo v softvéri spoločnosti Adobe a v priložených materiáloch.

7. Technické požiadavky. Nadobúdateľ sublicencie a jeho distribútori môžu distribuovať iba softvér alebo aktualizácie spoločnosti Adobe, ktoré (i) spĺňajú technické špecifikácie uverejnené na stránke http://www.adobe.com/mobile/licensees, (alebo na novšej verzii týchto webových stránok) a (ii) boli overené spoločnosťou Adobe v súlade s pokynmi uvedenými nižšie.

8. Overenie a aktualizácia. Nadobúdateľ sublicencie musí odoslať spoločnosti Adobe na overenie všetky produkty nadobúdateľa sublicencie (a všetky ich ďalšie verzie), ktoré obsahujú softvér alebo inovácie spoločnosti Adobe (ďalej „produkt vlastníka sublicencie“) a nespĺňajú kritériá výnimky z overenia zariadenia. Tieto kritériá budú nadobúdateľovi sublicencie oznámené spoločnosťou Google. Nadobúdateľ licencie zaplatí za každý odoslaný produkt zaobstaraním overovacích balíkov na základe aktuálnych zmluvných podmienok spoločnosti Adobe, ktoré budú uvedené na adrese http://flashmobile.adobe.com/. Produkty nadobúdateľa sublicencie, ktoré neprejdú overovacím procesom, sa nesmú distribuovať. Overenie prebehne v súlade s aktuálnym procesom spoločnosti Adobe, ktorý bude popísaný na adrese http://flashmobile.adobe.com/ (ďalej „overenie“).

9. Profily a Centrála zariadení. Nadobúdateľ sublicencie bude vyzvaný na zadanie určitých informácií profilu týkajúcich sa produktu nadobúdateľa sublicencie. Tieto informácie budú vyžadované v rámci procesu overenia alebo iným spôsobom. Nadobúdateľ sublicencie poskytne spoločnosti Adobe požadované informácie. Spoločnosť Adobe môže (i) v primeranej miere použiť tieto informácie profilu na overenie produktu nadobúdateľa sublicencie (ak sa na tento produkt vzťahuje proces overenia) a (ii) zobraziť tieto informácie profilu v systéme „Adobe Device Intelligence system“, ktorý sa nachádza na adrese https://devices.adobe.com/partnerportal/, a je prístupný prostredníctvom autorských nástrojov a nástrojov pre vývoj spoločnosti Adobe. Tento systém umožňuje vývojárom a koncovým používateľom zistiť, akým spôsobom sa bude zobrazovať obsah alebo aplikácia v produktoch nadobúdateľa sublicencie (napríklad ako sa budú zobrazovať snímky z videa v konkrétnych typoch telefónov).

10. Export. Nadobúdateľ sublicencie súhlasí s obmedzením exportu a opätovného exportu tovarov a technických údajov pochádzajúcich z USA v súlade so zákonmi a nariadeniami USA, ktoré sa môžu vzťahovať aj na softvér spoločnosti Adobe. Nadobúdateľ sublicencie súhlasí, že nebude exportovať ani opätovne exportovať softvér spoločnosti Adobe bez príslušného povolenia vlády USA alebo vlády inej krajiny, ak bude takéto povolenie potrebné.

11. Zmluvné podmienky prenosu technológií.

(a) S výnimkou prípadov, keď nadobúdateľ sublicencie získa príslušné povolenie alebo zmluvné povolenie takéhoto použitia od príslušných zmluvných strán, nebude nadobúdateľ sublicencie používať (ani takéto použitie nedovolí) softvér spoločnosti Adobe na kódovanie ani dekódovanie zvukových údajov vo formáte MP3 (.mp3) prostredníctvom žiadneho zariadenia s výnimkou počítača (napr. mobilného telefónu alebo dekodéru set-top box), nepoužije ani nesprístupní kódovače ani dekódovače formátu MP3 zahrnuté v softvéri spoločnosti Adobe v žiadnom inom produkte okrem softvéru spoločnosti Adobe. Softvér spoločnosti Adobe je možné použiť na kódovanie alebo dekódovanie údajov vo formáte MP3, ktoré sú zahrnuté v súbore vo formáte SWF alebo FLV, ktorý obsahuje video, obrázky alebo iné údaje. Nadobúdateľ sublicencie si je vedomý, že použitie softvéru spoločnosti Adobe v iných zariadeniach ako v počítačoch, ako je to uvedené v popise zákazov v tejto časti, môže vyžadovať platbu licenčných poplatkov alebo iných poplatkov tretím stranám, ktoré môžu vlastniť práva na duševné vlastníctvo súvisiace s technológiou formátu MP3, a že spoločnosť Adobe ani nadobúdateľ sublicencie nezaplatili tretím stranám žiadne licenčné poplatky ani iné poplatky, ktoré umožňujú takéto použitie príslušného duševného vlastníctva. Ak nadobúdateľ sublicencie potrebuje použiť kódovač alebo dekódovač formátu MP3 týmto spôsobom, je jeho povinnosťou získať príslušnú licenciu na použitie duševného vlastníctva, vrátane práv na použitie patentu, ak je to potrebné.

(b) Nadobúdateľ sublicencie nebude používať, kopírovať, reprodukovať ani upravovať (i) zdrojový kód On2 (ktorý je poskytovaný na základe tejto zmluvy ako súčasť zdrojového kódu) potrebný na povolenie dekódovania súborov videa vo formáte Flash (.flv alebo .f4v) softvérom spoločnosti Adobe, ani (ii) zdrojový kód Sorenson Spark (ktorý je poskytovaný na základe tejto zmluvy ako súčasť zdrojového kódu), ktorý je poskytovaný za účelom vykonávania obmedzených opráv chýb a zvyšovania výkonnosti softvéru spoločnosti Adobe. Všetky kodeky poskytované spolu so softvérom spoločnosti Adobe môžu byť použité a distribuované iba ako neoddeliteľná súčasť softvéru spoločnosti Adobe a nesmú byť sprístupnené prostredníctvom inej aplikácie, vrátane iných aplikácií spoločnosti Google.

(c) Zdrojový kód môže byť poskytovaný s kodekom AAC alebo HE-AAC (ďalej „kodek AAC“). Nadobúdateľ sublicencie môže použiť kodek AAC iba v prípade, že získa pre koncové produkty používajúce kodek AAC od spoločnosti VIA Licensing príslušnú licenciu na použitie patentu, ktorá bude zahŕňať potrebné patenty. Nadobúdateľ sublicencie berie na vedomie a súhlasí, že spoločnosť Adobe neposkytuje na základe tejto zmluvy nadobúdateľovi ani nadobúdateľom sublicencie licenciu na použitie patentu pre kodek AAC.

(d) ZDROJOVÝ KÓD MÔŽE OBSAHOVAŤ KÓD, NA KTORÝ SA VZŤAHUJE LICENCIA PORTFÓLIA PATENTU AVC NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽITIE ZÁKAZNÍKOM NA (i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC (ĎALEJ „VIDEO AVC“) A / ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ ZÁKAZNÍKOM V RÁMCI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ ČINNOSTI, A / ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ JE VLASTNÍKOM LICENCIE NA POSKYTOVANIE VIDEA AVC. PRE AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE SA ŽIADNA LICENCIA NEUDEĽUJE A NEBUDE ZAHRNUTÁ. DODATOČNÉ INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC. Pozrite stránky http://www.mpegla.com.

12. Aktualizácia. Nadobúdateľ sublicencie sa nebude pokúšať zabrániť spoločnosti Google alebo Adobe v aktualizácii softvéru spoločnosti Adobe vo všetkých produktoch nadobúdateľa sublicencie, ktoré obsahujú softvér spoločnosti Adobe, ktorý je dodávaný v rámci balíka softvéru spoločnosti Google (ďalej „produkty nadobúdateľa sublicencie“).

13. Uvedenie zdroja a oznámenia o vlastníctve. Nadobúdateľ sublicencie uvedie softvér spoločnosti Adobe vo verejne prístupnom zozname špecifikácií produktu nadobúdateľa sublicencie spolu s príslušnými označeniami značky softvéru spoločnosti Adobe (s výnimkou loga spoločnosti Adobe), ktoré budú uvedené na obale a v marketingových materiáloch produktu nadobúdateľa sublicencie podobným spôsobom, ako označenia značiek iných produktov tretích strán, ktoré sú súčasťou produktu nadobúdateľa sublicencie.

14. Vylúčenie záruky. SOFTVÉR SPOLOČNOSTI ADOBE JE POSKYTOVANÝ NADOBÚDATEĽOVI SUBLICENCIE ZA ÚČELOM POUŽITIA A REPRODUKCIE „TAK, AKO JE“ A SPOLOČNOSŤ ADOBE NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU TÝKAJÚCU SA JEHO POUŽITIA ANI VÝKONNOSTI. SPOLOČNOSŤ ADOBE ANI JEJ DODÁVATELIA NEZARUČUJÚ A NEMÔŽU ZARUČIŤ VÝKONNOSŤ SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI ADOBE ANI VÝSLEDKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI ADOBE. S VÝNIMKOU ZÁRUK, PODMIENOK, VYHLÁSENÍ A ZMLUVNÝCH PODMIENOK, KTORÉ NEMÔŽU BYŤ VYLÚČENÉ ANI OBMEDZENÉ PODĽA PRÍSLUŠNÉHO ZÁKONA PLATNÉHO V JURISDIKCII VZŤAHUJÚCEJ SA NA NADOBÚDATEĽA SUBLICENCIE, NEPOSKYTUJE SPOLOČNOSŤ ADOBE ANI JEJ DODÁVATELIA ŽIADNE ZÁRUKY, PODMIENKY, VYHLÁSENIA ANI ZMLUVNÉ PODMIENKY (S VÝNIMKOU TÝCH, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE POSKYTOVANÉ ALEBO NAZNAČENÉ NA ZÁKLADE BEŽNÉHO ZÁKONA, ZVYKU, POUŽÍVANIA ALEBO INÝM SPÔSOBOM) TÝKAJÚCE SA (BEZ OBMEDZENIA) PORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY, OBCHODOVATEĽNOSTI, INTEGRÁCIE, USPOKOJIVEJ KVALITY ANI VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL. NADOBÚDATEĽ SUBLICENCIE SÚHLASÍ, ŽE NEBUDE V MENE SPOLOČNOSTI ADOBE POSKYTOVAŤ ŽIADNU ZÁRUKU, VÝSLOVNÚ ANI NAZNAČENÚ.

15. Obmedzenie zodpovednosti. SPOLOČNOSŤ ADOBE ANI JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ VOČI NADOBÚDATEĽOVI SUBLICENCIE ZA ŽIADNE ŠKODY, NÁROKY ALEBO NÁKLADY ANI ŽIADNE NÁSLEDNÉ, NEPRIAME ALEBO VEDĽAJŠIE ŠKODY ANI STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SI BOL ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI ADOBE VEDOMÝ MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCH ŠKÔD, STRÁT, NÁROKOV ALEBO NÁKLADOV. SPOLOČNOSŤ ADOBE ANI JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁROKY TRETÍCH STRÁN. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA UVEDENÉ VYŠŠIE SÚ PLATNÉ IBA DO TEJ MIERY, DO AKEJ TO UMOŽŇUJE PRÍSLUŠNÝ ZÁKON PLATNÝ V JURISDIKCII VZŤAHUJÚCEJ SA NA NADOBÚDATEĽA SUBLICENCIE. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ADOBE A JEJ DODÁVATEĽOV VYPLÝVAJÚCA ALEBO SÚVISIACA S TOUTO ZMLUVOU BUDE OBMEDZENÁ NA SUMU TISÍC DOLÁROV (1 000 USD). Žiadna časť tejto zmluvy neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti Adobe voči nadobúdateľovi sublicencie v prípade úmrtia alebo zranenia vyplývajúceho zo zanedbania povinností alebo podvodu spoločnosti Adobe. Spoločnosť Adobe jedná v mene svojich dodávateľov za účelom odmietnutia, vylúčenia alebo obmedzenia povinností, záruk a zodpovednosti v rámci tejto zmluvy, avšak nejedná v ich mene za žiadnym iným účelom.

16. Zmluvné podmienky týkajúce sa ochrany obsahu

(a) Definície.

„Pravidlá súladu a odolnosti“ predstavujú dokument, ktorý obsahuje pravidlá súladu a odolnosti softvéru spoločnosti Adobe. Tento dokument sa nachádza na adrese http://www.adobe.com/mobile/licensees (alebo na novšej verzii týchto webových stránok).

„Funkcie slúžiace na ochranu obsahu“ predstavujú tie stránky softvéru spoločnosti Adobe, ktoré sú navrhnuté za účelom zabezpečenia súladu s pravidlami súladu a odolnosti a zabránenia prehrávaniu, kopírovaniu, úpravám, opätovnej distribúcii a iným činnostiam týkajúcim sa digitálneho obsahu poskytovaného používateľom softvéru spoločnosti Adobe, ak ide o činnosti, ktoré nie sú autorizované vlastníkmi príslušného digitálneho obsahu alebo jeho licencovanými distribútormi.

„Kód slúžiaci na ochranu obsahu“ predstavuje kód zahrnutý v niektorých verziách softvéru spoločnosti Adobe, ktorý umožňuje použitie niektorých funkcií slúžiacich na ochranu obsahu.

„Kľúč“ predstavuje kryptografická hodnota zahrnutá v softvéri spoločnosti Adobe, ktorá sa používa pri dešifrovaní digitálneho obsahu.

(b) Obmedzenia licencie. Na právo nadobúdateľa sublicencie využívať licenciu týkajúcu sa softvéru spoločnosti Adobe sa vzťahujú nasledujúce dodatočné obmedzenia a povinnosti. Nadobúdateľ sublicencie zabezpečí, že jeho zákazníci budú dodržiavať obmedzenia a povinnosti vzťahujúce sa na softvér spoločnosti Adobe do rovnakej miery, ako ich dodržiava nadobúdateľ sublicencie. Všetky porušenia týchto dodatočných obmedzení a povinností zo strany zákazníkov nadobúdateľa sublicencie budú považované za vážne porušenie zmluvy nadobúdateľom sublicencie.

b.1. Nadobúdateľ sublicencie a zákazníci môžu distribuovať iba softvér spoločnosti Adobe, ktorý vlastník licencie overil v súlade so Zmluvnými podmienkami spoločnosti Adobe a ktorý spĺňa pravidlá súladu a odolnosti.

b.2. Nadobúdateľ sublicencie nebude (i) obchádzať funkcie slúžiace na ochranu obsahu softvéru spoločnosti Adobe ani žiadneho súvisiaceho softvéru spoločnosti Adobe, ktorý slúži na šifrovanie alebo dešifrovanie digitálneho obsahu určeného na autorizované použitie používateľmi softvéru spoločnosti Adobe ani (ii) vyvíjať alebo distribuovať produkty, ktoré slúžia na obchádzanie funkcií slúžiacich na ochranu obsahu softvéru spoločnosti Adobe ani žiadneho súvisiaceho softvéru spoločnosti Adobe, ktorý slúži na šifrovanie alebo dešifrovanie digitálneho obsahu určeného na autorizované použitie používateľmi softvéru spoločnosti Adobe.

(c) Kľúče sú na základe tejto zmluvy označené ako dôverné informácie spoločnosti Adobe. Nadobúdateľ sublicencie bude pri používaní kľúčov konať v súlade s postupmi spracovania zdrojového kódu spoločnosti Adobe (tieto postupy poskytne na vyžiadanie spoločnosť Adobe).

(d) Nápravné súdne nariadenie. Nadobúdateľ sublicencie súhlasí, že porušenie tejto zmluvy môže poškodiť funkcie slúžiace na ochranu obsahu softvéru spoločnosti Adobe a spôsobiť jedinečné a trvalé poškodenie záujmov spoločnosti Adobe a vlastníkov digitálneho obsahu, ktorý závisí od funkcií slúžiacich na ochranu obsahu, a že finančné vyrovnanie nemusí byť dostatočnou nápravou týchto škôd. Preto nadobúdateľ sublicencie súhlasí, že spoločnosť Adobe môže okrem finančnej náhrady požadovať nápravné súdne nariadenie za účelom zabránenia alebo obmedzenia škôd spôsobených takýmto porušením zmluvy.

17. Oprávnená osoba tretej strany. Oprávnenými osobami tretej strany na základe zmluvy spoločnosti Google s nadobúdateľmi sublicencie v súvislosti so softvérom spoločnosti Adobe vrátane (bez obmedzenia) Zmluvných podmienok spoločnosti Adobe sú spoločnosti Adobe Systems Incorporated and Adobe Software Ireland Limited. Nadobúdateľ sublicencie súhlasí, bez ohľadu na akékoľvek iné zmluvy so spoločnosťou Google, že spoločnosť Google môže prezradiť identitu nadobúdateľa sublicencie spoločnosti Adobe a písomne potvrdiť, že nadobúdateľ sublicencie uzatvoril so spoločnosťou Google zmluvu, ktorej súčasťou sú Zmluvné podmienky spoločnosti Adobe. Nadobúdateľ sublicencie musí uzatvoriť zmluvu so všetkými svojimi vlastníkmi licencie. Ak majú títo vlastníci licencie povolenie opätovne distribuovať softvér spoločnosti Adobe, musí táto zmluva obsahovať Zmluvné podmienky spoločnosti Adobe.

Na vaše používanie určitých komponentov systému Chrome OS sa tiež vzťahujú nasledujúce zmluvné podmienky:

MPEG-4

NA TÚTO SLUŽBU SA VZŤAHUJE LICENCIA PORTFÓLIA PATENTU MPEG-4 VISUAL UMOŽŇUJÚCA OSOBNÉ a NEKOMERČNÉ POUŽITIE SPOTREBITEĽOM NA TIETO ÚČELY: (i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM MPEG-4 VISUAL (ĎALEJ LEN „VIDEO MPEG-4“) ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE VIDEA MPEG-4, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ ZÁKAZNÍKOM V RÁMCI OSOBNEJ a NEKOMERČNEJ ČINNOSTI ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEÍ S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEÍ MPEG-4. ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE NA INÉ POUŽITIE ANI TO NENAZNAČUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE (VRÁTANE TÝCH, KTORÉ SA TÝKAJÚ POUŽITIA NA PROPAGAČNÉ, INTERNÉ a KOMERČNÉ ÚČELY a LICENCOVANIE) MÔŽETE ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA L.L.C. POZRITE SI WEB HTTP://WWW.MPEGLA.COM.