Metodológia
Ako overíme, či poskytovateľ internetových služieb dokáže konzistentne zobrazovať obsah služby YouTube v HD rozlíšení.
Hodnotenia
Čo znamenajú hodnotenia?
Hodnotenia označujú kvalitu prenosu videa, ktorú môžete očakávať (aspoň v 90 % prípadov), keď pozeráte obsah služby YouTube prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb v konkrétnej oblasti.
 • Overené rozlíšenie HD služby YouTube: Používatelia sietí s overeným rozlíšením HD služby YouTube môžu očakávať väčšinou plynulé prehrávanie videí YouTube vo vysokom rozlíšení (720p a vyššom).
 • Štandardné rozlíšenie: Používatelia sietí s hodnotením „štandardné rozlíšenie“ môžu očakávať plynulé prehrávanie videí YouTube so štandardným rozlíšením (360p) a pri videách YouTube s vysokým rozlíšením (720p a viac) sa môžu vyskytnúť občasné prerušenia.
 • Nižšie rozlíšenie: Pre používateľov sietí s hodnotením „nižšie rozlíšenie“ môže byť kvalita obrazu videí YouTube pri 360p a viac rozostrená a môžu sa vyskytnúť časté prerušenia.
Prečo sú tieto údaje užitočné?
Údaje nezbierame len od malej vzorky používateľov, ale naše hlásenie je založené na miliardách videí YouTube, ktoré používatelia sledujú prostredníctvom tisícov poskytovateľov internetových služieb.
 • Sledujeme, ako rýchlo sa údaje videí YouTube načítali v priebehu posledných 30 dní.
 • Výsledky rozdelíme podľa poskytovateľov internetových služieb a geografických oblastí.
 • Zistíme, aká bola minimálna dostupná rýchlosť v minimálne 90 % prípadov.
Ako chránite moje osobné údaje?
Údaje o sledovaní obsahu YouTube používateľmi prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb sú anonymné.
 • Hodnotenia sa týkajú sietí, nie používateľov.
 • Všetky údaje sú úplne anonymné a neukladáme ani nepoužívame žiadne údaje o používateľoch.
 • Zobrazujeme iba výsledky pre geografickú oblasť, ktorá je dosť veľká na to, aby v nej bolo veľa používateľov.

Abstrakt

Existuje veľa faktorov, ktoré môžu nezávisle ovplyvniť používanie internetu. Medzi ne patria okrem iného rýchlosť pripojenia na internet používateľa, spoľahlivosť danej siete, dostupnosť a charakteristiky načítania serverov aplikácie a v niektorých prípadoch aj konfigurácia domácich sietí používateľov. Individuálne a izolované merania, napr. meranie rýchlosti prístupu alebo kapacity servera, nedokážu definovať skutočnú situáciu. Správnym prístupom k meraniu a definovaniu skutočných skúseností pri používaní internetu je preverenie celého rozpätia a výkonu na úrovni aplikácie, ktoré zahŕňa všetky relevantné vplyvy.

V tomto článku prezentujeme metodológiu hodnotenia poskytovateľov internetových služieb na základe ich možností pri prehrávaní videí YouTube, ktoré je založené na dlhodobých meraniach výkonu na úrovni aplikácie. Cieľom je predstaviť hodnotenie, ktoré je zmysluplné, jednoduché na pochopenie a dôsledne odzrkadľuje skutočný stav používania internetu.

Metodológia
Merania

Typické prehrávanie videa YouTube pozostáva z klienta YouTube (prehrávač), ktorý prostredníctvom streamovania prehráva bajty videa zo servera YouTube (CDN) v rámci jednej alebo viacerých požiadaviek (napr. HTTP GET). Prvým krokom pri stanovení hodnotení poskytovateľov internetových služieb je meranie dlhodobej rýchlosti, ktorou sa bajty týchto videí prenášajú zo servera ku klientovi. Na stanovenie dosiahnutej úrovne priepustnosti aplikácie (kladná priepustnosť) pre každú požiadavku zaznamenávame nasledujúce údaje:

 1. 1) Identita požiadavky: časová známka vytvorenej požiadavky, sieť jej prístupu (napr. blok siete, autonómne systémové číslo poskytovateľa) a približná geografická poloha (napr. krajina, metropolitná oblasť). Tieto údaje sú odvodené z atribútov klienta, ako je adresa IP, používateľský agent atď. Upozorňujeme, že prepis adresy IP na údaje o polohe vykonávajú automatické systémy, takže môže dôjsť k odvodeniu polohy, ktorá pre niektorých používateľov nemusí byť správna.
 2. 2) Veľkosť odpovede: počet bajtov aplikácie (vrátane nadpisov aplikácie ale okrem hlavičiek na úrovni jadra), ktoré sú prenesené od servera ku klientovi v rámci odpovede na požiadavku.
 3. 3) Čas odpovede: čas potrebný na splnenie požiadavky servera vrátane času prenosu po sieti (všetky bajty sú prijaté).

Na základe týchto meraní sa kladná priepustnosť danej požiadavky „R“ vypočíta podľa vzorca nižšie. Každá zmeraná požiadavka sa považuje za vzorku kladnej priepustnosti.

Kladná priepustnosť
R
= veľkosť odpovede
R
/ čas odpovede
R
Hodnotenia

Hodnotenia sú odvodené zo zozbieraných vzoriek kladnej priepustnosti vo fáze merania. Metodológia podporuje vypočítanie hodnotení na rôznych úrovniach podrobnosti podľa vybratých podmienok. Hodnotenie poskytovateľa internetových služieb môže byť napríklad vypočítané v rôznych časových obdobiach (napr. hodina, deň, týždeň, mesiac) alebo na rôznych geografických úrovniach (napr. krajina, okres, metropolitná oblasť, mesto).

Pre časové obdobie „T“ (napr. posledných 30 dní) a geografickú polohu „L“ (napr. San Francisco, Kalifornia, USA) sa hodnotenie poskytovateľa internetových služieb „P“ (napr. Comcast) vypočíta takto:

 1. 1) Zozbieranie relevantných vzoriek: zozbieranie všetkých vzoriek kladnej priepustnosti, ktoré sú identifikované ukazovateľmi T, L a P (t.j. požiadavky, ktoré vznikli v rámci cieľového poskytovateľa z cieľovej geografickej polohy v cieľovom časovom rozmedzí).
 2. 2) Vypočítanie objemu GAT (hranica kladnej priepustnosti): každú zo vzoriek kladnej priepustnosti zaradíme na základe hranice GAT určenej v tabuľke nižšie do jednej z troch skupín možností – HD (vysoké rozlíšenie), SD (štandardné rozlíšenie) a LD (nižšie rozlíšenie). Takto zistíme približný objem GAT pre stanovené podmienky.
Skupina GAT Hranica kladnej priepusnosti Odôvodnenie
HD (vysoké rozlíšenie) > 2,5 Mb/s Minimálna kladná priepustnosť potrebná na prehrávanie videí YouTube vo vysokom rozlíšení HD pri 720p
SD (štandardné rozlíšenie) 0,7 až 2,5 Mb/s Minimálna kladná priepustnosť potrebná na prehrávanie videí YouTube v štandardnom rozlíšení SD pri 360p
LD (nižšie rozlíšenie) < 0,7 Mb/s Kladná priepustnosť, ktorá je príliš nízka na udržateľné prehrávanie videa YouTube v rozlíšení SD 360p
Objem (GAT)
Vzorky HD
Vzorky SD
Vzorky LD
 1. 3) Definícia kritérií hodnotenia: Kritériá hodnotenia poskytovateľov internetových služieb sú definované podľa minimálnej úrovne GAT požadovanej pre danú úroveň hodnotenia. Keďže tieto merania majú odzrkadľovať stálosť a spoľahlivosť siete poskytovateľa, hranica musí byť stanovená na úrovni, ktorá zachytáva stály výkon, nie typický (priemerný) výkon. Aby sme mohli hodnotiť rôzne úrovne spoľahlivosti, definujeme tri úrovne hodnotenia: GAT-90 (90 % požiadaviek prekračuje hranicu), GAT-95 (95 % požiadaviek prekračuje hranicu), GAT-99 (99 % požiadaviek prekračuje hranicu).

  Nasledujúca tabuľka definuje kritériá použité pri stanovení finálneho hodnotenia poskytovateľov internetových služieb na základe našej metodológie v rámci úrovne GAT-90. Hranicu 90 % sme vybrali po dôslednom zvážení praktického výkonu v tejto oblasti. V budúcnosti bude stanovená hranica odrážať vyvíjajúce sa možnosti sietí.

Hodnotenie Kritérium (GAT-90) Odôvodnenie
HD (vysoké rozlíšenie) 90+ % prípadov má
označenie HD
Sieť poskytuje v službe YouTube stály a spoľahlivý výkon v rozlíšení HD (720p)
SD (štandardné rozlíšenie) 90+ % prípadov má
označenie aspoň SD
Sieť poskytuje v službe YouTube stály a spoľahlivý výkon v rozlíšení SD (360p)
LD (nižšie rozlíšenie) Žiadna z vyššie uvedených možností Sieť poskytuje nespoľahlivý výkon v službe YouTube
 1. 4) Stanovenie hodnotenia: Využitie troch skupín GAT z kroku 2 na konverziu hrubého objemu GAT na percentá GAT. Finálne hodnotenie určíme na základe kritérií definovaných v kroku 3. Na obrázku nižšie je stanovené hodnotenie SD (štandardné rozlíšenie), keďže 90 % alebo viac požiadaviek splnilo kritériá (t.j. sieť je schopná poskytovať aspoň kvalitu SD pre viac ako 90 % vybavených požiadaviek).
Percentá
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Hodnotenie pri 90 %: SD
Ochrana osobných údajov

Hodnotenia sa týkajú sietí, nie používateľov. Všetky prípady kladnej priepustnosti sú absolútne anonymné a neobsahujú žiadne informácie o používateľoch (napr. súbory cookie prehliadača, adresa IP), ktoré by boli uložené alebo priamo použité v algoritme hodnotenia. Ak je navyše celkový objem prípadov pre vybranú geografickú úroveň a časový interval pod určitou hranicou, algoritmus sa vráti a použije všeobecnejšie podmienky (t.j. prípady zo širšej geografickej oblasti alebo časového intervalu), ktoré spĺňajú požiadavky na minimálny počet prípadov potrebný na vypočítanie hodnotenia.

Časté otázky
 1. 1) Poskytovatelia internetových služieb poskytujú viacero rôznych internetových produktov, ktoré sľubujú rôznu rýchlosť. Hodnotí táto metodológia každý produkt a rýchlosť zvlášť?
  Každý poskytovateľ poskytuje produkty s rôznymi názvami a rýchlosťami podľa rôznych aktuálnych ponúk a menovky v hlásení závisia od informácií, ktoré sme od daného poskytovateľa získali. V niektorých prípadoch nám poskytovatelia poskytnú informácie, ktoré nám umožnia identifikovať a ohodnotiť rôzne produkty a rýchlosti. V iných prípadoch zas nemáme dosť podrobné informácie o rýchlostiach, ktoré používateľom ponúkajú, takže stanovíme iba všeobecné hodnotenie produktu pre všetky rýchlosti.
 2. 2) Prečo je hranica stanovená na vysokej hodnote 90 %? Prečo nepoužijete ako hranicu priemer alebo medián?
  V spoločnosti Google sme presvedčení, že stály a spoľahlivý výkon siete je kľúčom k skvelým používateľským zážitkom na internete. Preto sme určili hranicu 90 %. Tým pádom môžete očakávať úroveň výkonu, ktorú stanovuje hodnotenie, v 9 z 10 prípadov. Hodnoty priemeru alebo mediánu sú užitočné pri stanovení priemerného výkonu siete, nie vždy sú však vhodné na účely hodnotenia, ktoré má za úlohu určiť udržateľnú úroveň výkonu siete.
 3. 3) Dokáže metodológia rozpoznať a oceniť siete, ktoré poskytujú udržateľne vysoký výkon počas používateľsky najrušnejších hodín?
  Áno. Keďže objem GAT je založený na požiadavkách (záťaži), počas hodín vysokej úrovne používanosti služby YouTube (napr. večer) vzniká viac vzoriek na vypočítanie objemu GAT, čo neprimerane vplýva na výsledok hodnotenia. Metodológia je prirodzene normalizovaná podľa úrovne používania služby.
 4. 4) Aký typ požiadaviek servera sa môže stať súčasťou výpočtu hodnotenia?
  Súčasťou výpočtu hodnotenia sú požiadavky na video v moderných formátoch dodania (napr. DASH, HLS). Staršie formáty videa (teda neprispôsobené progresívne prehrávanie, RTSP) nie sú súčasťou výpočtu pre príliš nízku úroveň dôveryhodnosti meraní v starších streamovacích mechanizmoch. Dôvodom je zachovanie vysokej úrovne presnosti pri hodnotení poskytovateľov internetových služieb.
 5. 5) Pomocou ktorých faktorov môžu používatelia ovplyvniť kvalitu sledovaného videa?
  Jednotlivé výsledky sa môžu líšiť v závislosti od faktorov ako: počet pripojených používateľov alebo zariadení, hardvér, softvér a konfigurácia softvéru, pripojenie na internet (bezdrôtové, pevné) a prípadné prekročenie určeného objemu prenesených dát.
Prehľad kvality videa
Pozrite si výsledky hodnotení kvality videa pre poskytovateľov internetových služieb vo vašej oblasti.
Čo robí YouTube
Chceme, aby bol web rýchlejší pre každého. A toto pre to robíme:
Podpora YouTube
Tipy na riešenie problémov na zlepšenie prehrávania videa.