Pravidlá programu služby Gmail

Programové pravidlá nižšie platia pre službu Gmail. Pravidlá majú dôležitú úlohu pri udržiavaní pozitívneho dojmu všetkých používateľov služby Gmail.

Musíme obmedziť zneužitia, ktoré ohrozujú našu schopnosť poskytovať tieto služby. Žiadame, aby všetci dodržiavali pravidlá nižšie a pomohli nám tak dosiahnuť tento cieľ. Keď dostaneme upozornenie na možné porušenie pravidiel, môžeme obsah skontrolovať a podniknúť opatrenia, napríklad obmedziť či zrušiť prístup používateľa k službám spoločnosti Google. Ak je váš účet zakázaný a domnievate sa, že k tomu došlo omylom, postupujte podľa pokynov na tejto stránke.

Môžeme podniknúť opatrenia v súvislosti s účtami, ktoré prekročia limity kvóty ukladacieho priestoru. Napríklad môžeme zakázať odosielanie či prijímanie správ, keď prekročíte svoju kvótu ukladacieho priestoru. Môžeme tiež odstrániť obsah z vášho účtu, ak ukladací priestor neznížite alebo nezískate postačujúci ďalší priestor. Prečítajte si ďalšie informácie o kvótach ukladacieho priestoru.

Nezabudnite sa sem priebežne vracať, pretože tieto pravidlá sa môžu zmeniť. Viac sa tiež dozviete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

Nahlásiť zneužitie

Ak sa domnievate, že nejaký účet porušil programové pravidlá, môžete ho nahlásiť viacerými spôsobmi:

Nečinnosť účtu

Službu používajte, aby ste predišli nečinnosti. Aktivita zahŕňa použitie služby alebo jej obsahu aspoň raz za dva roky. V súvislosti s neaktívnymi účtami môžeme vykonať opatrenia, napríklad odstrániť vaše správy z danej služby. Ďalšie informácie

Spam a hromadná pošta

Nepoužívajte službu Gmail na šírenie spamu a nevyžiadanej komerčnej pošty.

Nie je povolené používať službu Gmail na odosielanie pošty v rozpore so zákonom CAN-SPAM a inými zákonmi na ochranu pred spamom, odosielať neautorizovanú poštu prostredníctvom otvorených serverov tretích strán a šíriť e-mailové adresy ľubovoľnej osoby bez jej súhlasu.

Nie je povolené automatizovať rozhranie služby Gmail na odosielanie, odstraňovanie a filtrovanie pošty spôsobom, ktorý zavádza alebo podvádza používateľov.

Vezmite do úvahy, že vaše vnímanie nevyžiadanej alebo nežiaducej pošty sa môže líšiť od vnímania príjemcov vašich správ. Pri odosielaní pošty veľkému počtu príjemcov postupujte obozretne. Platí to aj v prípade, že príjemcovia v minulosti súhlasili s prijímaním správ od vás. Keď používatelia služby Gmail označia správy ako spam, zvýši sa pravdepodobnosť, že správy odoslané vami v budúcnosti naše systémy na ochranu pred zneužitím tiež klasifikujú ako spam.

Vytváranie a používanie viacerých účtov Gmail

Nevytvárajte ani nepoužívajte viaceré účty s cieľom zneužiť pravidlá služby Google, obísť obmedzenia účtu Gmail, obísť filtre alebo inak porušiť obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na váš účet. (Ak vás napríklad zablokoval iný používateľ alebo je váš účet Gmail zakázaný pre zneužitie, nevytvárajte náhradný účet a nevyužívajte ho na podobnú aktivitu.)

Nie je povolené ani vytvárať účty Gmail automatizovanými spôsobmi ani ich kupovať, predávať, vymieňať či predávať ďalej.

Malvér

Nepoužívajte službu Gmail na prenášanie vírusov, malvéru, červov, chýb, trójskych koní, poškodených súborov ani žiadnych iných položiek deštruktívneho alebo podvodného charakteru. Okrem toho nešírte obsah, ktorý poškodzuje alebo narúša prevádzku sietí, serverov alebo inej infraštruktúry vo vlastníctve spoločnosti Google alebo iných subjektov.

Podvod, phishing a ďalšie klamlivé postupy

Do účtu Gmail iného používateľa nesmiete získať prístup bez jeho výslovného povolenia.

Službu Gmail nepoužívajte na phishing. Nepožadujte ani nezhromažďujte citlivé údaje, ako sú napríklad heslá, finančné údaje alebo rodné čísla.

Neposielajte správy využívajúce klamanie, zavádzanie ani podvádzanie iných používateľov s cieľom naviesť ich na zdieľanie informácií pod falošnými zámienkami. Zahŕňa to odcudzenie identity inej osoby, spoločnosti alebo entity so zámerom podvodu alebo zavádzania.

Bezpečnosť detí

Spoločnosť Google absolútne netoleruje obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí. Ak sa dozvieme o takomto obsahu, v súlade so zákonom to nahlásime organizácii National Center for Missing and Exploited Children. Môžeme tiež podniknúť disciplinárne opatrenia (vrátanie zrušenia) voči účtom Gmail osôb, ktoré sa na takejto činnosti podieľajú.

Spoločnosť Google zakazuje používať službu Gmail na zbližovanie sa s deťmi za účelom zneužitia v snahe znížiť zábrany dieťaťa v rámci prípravy na sexuálne zneužitie, obchodovanie s ním alebo iné zneužitie.

Ak sa domnievate, že nejakému dieťaťu hrozí, že sa stane obeťou zneužitia či obchodovania (alebo sa ňou už stalo), ihneď kontaktujte miestne orgány činné v trestnom konaní.

Ak ste to orgánom činným v trestnom konaní už nahlásili a stále potrebujete pomoc alebo máte obavy, že dieťa je alebo bolo prostredníctvom služby Gmail ohrozené, môžete toto správanie nahlásiť spoločnosti Google pomocou tohto formulára. Nezabudnite, že ak si neprajete, aby vás niekto v službe Gmail kontaktoval, môžete túto osobu zablokovať.

Autorské práva

Rešpektujte zákony o autorských právach. Neporušujte cudzie práva duševného vlastníctva (vrátane patentu, ochranných známok, obchodného tajomstva a iných vlastníckych práv). Nie je povolené ani navádzať a presviedčať ostatných, aby porušovali práva duševného vlastníctva. Porušenie autorských práv môžete nahlásiť spoločnosti Google prostredníctvom tohto formulára.

Obťažovanie

Nepoužívajte službu Gmail na obťažovanie, zastrašovanie ani ohrozovanie iných osôb. Ak sa zistí, že používateľ používa službu Gmail na tieto účely, jeho účet môže byť zakázaný.

Nelegálna aktivita

Dodržujte zákony. Nepoužívajte službu Gmail na podporovanie, napomáhanie ani organizovanie nezákonných aktivít.