Ytterligare användarvillkor för Google Chrome och Chrome OS

Genom att använda Chrome eller Chrome OS godkänner du dessa ytterligare användarvillkor för Google Chrome och Chrome OS samt Googles användarvillkor, som finns här: https://policies.google.com/terms.

Dessa ytterligare användarvillkor för Google Chrome och Chrome OS gäller den körbara versionen av Chrome och Chrome OS. Merparten av källkoden till Chrome är tillgänglig utan kostnad enligt de programlicensavtal för öppen källkod som finns på https://code.google.com/chromium/terms.html.

Din användning av vissa komponenter i Chrome och Chrome OS omfattas av följande villkor:

AVC

DENNA PRODUKT LICENSIERAS ENLIGT AVC-PATENTPORTFÖLJLICENSEN FÖR PERSONLIGT BRUK AV EN KUND, ELLER FÖR ANNAN ANVÄNDNING SOM INTE KOMPENSERAS EKONOMISKT, I SYFTE ATT (i) KODA VIDEO I ÖVERENSSTÄMMELSE MED AVC-STANDARDEN (AVC-VIDEO) OCH/ELLER (ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KUND SOM ÄGNAR SIG ÅT PRIVAT VERKSAMHET OCH/ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA UTLÄSAS FÖR NÅGOT ANNAT SYFTE. MER INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome kan innehålla en eller flera komponenter från Adobe Systems Incorporated och Adobe Software Ireland Limited (kallas gemensamt ”Adobe”). För din användning av programvara från Adobe som tillhandahållits av Google (”Programvara från Adobe”) gäller följande ytterligare villkor (”Adobes villkor”). Du, den rättsfigur som tar emot Programvara från Adobe, kallas hädanefter ”Underlicenstagare”.

1. Licensbegränsningar.

(a) Flash Player, Version 10.x är enbart avsett som pluginprogram till en webbläsare. Underlicenstagaren får inte ändra eller distribuera denna Programvara från Adobe för någon annan användning än som ett plugin-program för uppspelning av webbsideinnehåll i en webbläsare. Underlicenstagaren får till exempel inte ändra Programvaran från Adobe så att den kan samverka med program som körs utanför webbläsaren (t.ex. fristående program, widgetar, enhetsgränssnitt).

(b) Underlicenstagaren får inte exponera några av programmeringsgränssnitten i Flash Player, Version 10.x i en webbläsar-plugin på ett sådant sätt att tillägget kan användas för att spela upp innehåll från en webbsida i ett fristående program.

(c) Programvaran Chrome-Reader får inte användas för att rendera PDF- eller EPUB-dokument i vilka andra protokoll eller system för digital rättighetshantering än Adobe DRM används.

(d) Adobe DRM måste vara aktiverat i programvaran Chrome-Reader för alla PDF- och EPUB-dokument som skyddas av Adobe DRM.

(e) Programvaran Chrome-Reader får inte, förutom enligt vad som uttryckligen tillåts i de tekniska specifikationerna, inaktivera några funktioner från Adobe i Programvaran från Adobe, inklusive men utan begränsning till PDF- och EPUB-format och Adobe DRM.

2. Elektronisk överföring. Underlicenstagaren får tillåta hämtning av Programvaran från Adobe från en webbplats, internet, ett intranät eller liknande teknik (en ”Elektronisk överföring”) under förutsättning att Underlicenstagaren förbinder sig att utföra all distribution av Programvaran från Adobe, inklusive på CD-ROM-skivor, DVD-ROM-skivor eller andra lagringsmedier och Elektronisk överföring, om det uttryckligen tillåts, med rimliga säkerhetsåtgärder avsedda att förhindra otillåten användning. Gällande de Elektroniska överföringar som godkänns häri förbinder sig Underlicenstagaren att följa alla rimliga användningsbegränsningar som fastställs av Adobe, inklusive begränsningar med avseende på säkerhet och/eller begränsning av distribution till slutanvändare av den Underlicensierade Produkten.

3. EULA och distributionsvillkor.

(a) Det åligger Underlicenstagaren att Programvaran från Adobe distribueras till slutanvändare under ett tillämpligt licensavtal för slutanvändare till förmån för Underlicenstagaren och dennes leverantörer, innehållande minst följande villkor (”Licens för slutanvändare”): (i) ett förbud mot distribution och kopiering, (ii) ett förbud mot ändringar och härledda verk, (iii) ett förbud mot dekompilering, bakåtkompilering, disassemblering och annat som kan omvandla Programvaran från Adobe till en form som kan läsas av människor, (iv) ett villkor som anger att Underlicenstagarens Produkt (enligt definitionen i avsnitt 8) ägs av Underlicenstagaren och dess licensgivare, (v) en ansvarsfriskrivning från indirekta, särskilda eller tillfälliga skador, skador i avskräckande syfte och följdskador och (vi) andra ansvarsfriskrivningar och begränsningar som är branschstandard, inklusive en friskrivning från alla tillämpliga lagstadgade garantier om så är tillämpligt, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

(b) Det åligger Underlicenstagaren att Programvaran från Adobe distribueras till Underlicenstagarens distributörer under ett tillämpligt licensavtal för distribution till förmån för Underlicenstagaren och dennes leverantörer, innehållande villkor som skyddar Adobe på samma sätt som Adobes villkor.

4. Öppen källkod. Underlicenstagaren får inte bevilja eller utge sig för att bevilja någon tredje part några rättigheter eller immuniteter under Adobes immateriella rättigheter eller äganderättigheter som medför att sådana immateriella rättigheter inkluderas i en licens eller en plan för öppen källkod där det är eller kan utläsas som ett krav för användning, ändring och/eller distribution att Programvaran för Adobe får: (i) avslöjas eller distribueras i kodform; (ii) licensieras i syfte att skapa härledda verk eller (iii) vidare distribueras utan kostnad. För att förtydliga: Ovanstående begränsning utesluter inte att Underlicenstagaren distribuerar, och Underlicenstagaren ska distribuera Programvaran från Adobe tillsammans med Programvaran från Google, utan extra kostnad.

5. Ytterligare villkor. Med avseende på uppdateringar, uppgraderingar, nya versioner av Programvaran från Adobe (gemensamt ”Uppgraderingar”) som tillhandahålls för Underlicenstagare, förbehåller sig Adobe rätten att kräva ytterligare villkor som gäller enbart för Uppgraderingen och framtida versioner av den, och enbart i den utsträckning sådana begränsningar från Adobe gäller för alla licenstagare till en sådan Uppgradering. Om Underlicenstagaren inte godkänner de extra villkoren förlorar Underlicenstagaren sin licensrättighet för Uppgraderingen och Underlicenstagarens licensrättigheter för Programvaran från Adobe upphör automatiskt 90 dagar från det datum då de Ytterligare villkoren görs tillgängliga för Underlicenstagaren.

6. Meddelanden om äganderätt. Underlicenstagaren får inte och ska kräva av sina distributörer att inte på något sätt ta bort meddelanden om upphovsrätt, varumärken, logotyper eller relaterade meddelanden eller andra meddelanden om Adobes (och Adobes licensgivares, om tillämpligt) äganderätt som kan visas på eller i programvaran från Adobe eller medföljande material.

7. Tekniska krav. Underlicenstagaren och dennes distributörer får endast distribuera programvaran från Adobe och/eller uppgraderingar på enheter som (i) uppfyller de tekniska specifikationerna på http://www.adobe.com/mobile/licensees (eller en ersättande webbplats) och (ii) har verifierats av Adobe enligt nedan.

8. Verifiering och uppdatering. Underlicenstagaren måste skicka alla sina produkter (och versioner av produkter) som innehåller Programvaran från Adobe och/eller uppgraderingen (”Underlicenstagarens produkt”) till Adobe för verifiering om produkten inte uppfyller Undantagskriterierna för enhetsverifiering som anges av Google. Underlicenstagaren ska betala för varje insändning som görs genom att köpa verifieringspaket enligt Adobes gällande villkor på http://flashmobile.adobe.com/. Underlicenstagaren får inte distribuera en produkt som inte har verifierats. Verifieringen görs i enlighet med Adobes gällande process som beskrivs på http://flashmobile.adobe.com/ (”Verifiering”).

9. Profiler och Enhetscentralen. Underlicenstagaren uppmanas att ange viss profilinformation om sina produkter antingen under Verifieringen eller med någon annan metod, och Underlicenstagaren ska ge sådan information till Adobe. Adobe kan (i) använda sådan profilinformation om det rimligen behövs för att verifiera Underlicenstagarens Produkt (om sådan produkt ska verifieras) och (ii) visa sådan profilinformation i Adobe Device Intelligence System som finns på https://devices.adobe.com/partnerportal/ och som är tillgängligt via Adobes verktyg och tjänster för redigering och utveckling så att utvecklare och slutanvändare ska kunna se hur innehåll och program visas i Uderlicenstagarens Produkter (t.ex. hur videobilder visas i vissa telefoner).

10. Export. Underlicenstagaren medger att lagar och förordningar i USA begränsar export och vidare export av varor och tekniska data från USA, vilket kan omfatta Programvara från Adobe. Underlicenstagaren förbinder sig att inte exportera eller vidare exportera Programvara från Adobe utan tillåtelse från USA eller andra länders myndigheter om det är tillämpligt.

11. Villkor för teknikvidarebefordran.

(a) Förutom i enlighet med gällande tillstånd eller avtal för detta, från eller med tillämpliga parter, ska Underlicenstagare inte använda eller tillåta användning av Programvara från Adobe för kodning eller avkodning av MP3-data med enbart ljud (.mp3) på några andra produkter än datorer (t.ex. mobiltelefon eller TV-box). Inte heller får MP3-kodare eller -avkodare i Programvaran från Adobe användas eller tillgås av någon annan produkt än Programvaran från Adobe. Programvaran från Adobe får användas för att koda eller avkoda MP3-data i en SWF-fil eller FLV-fil som innehåller videodata, bilddata eller andra data. Underlicenstagaren samtycker till att användning av Programvaran från Adobe i andra enheter än datorer, enligt begränsningarna i detta avsnitt, kan kräva att licensroyalties eller andra belopp betalas till tredje part som kan ha immateriella rättigheter till MP3-tekniken och att varken Adobe eller Underlicenstagaren har betalat några royalties eller andra belopp för tredje parts immateriella rättigheter för sådan användning. Om Underlicenstagaren behöver en MP3-kodare eller -avkodare för sådan användning är det Underlicenstagarens ansvar att anskaffa en nödvändig licens för immateriella rättigheter, inklusive eventuella patenträttigheter.

(b) Underlicenstagaren får inte kopiera, reproducera och ändra (i) On2-källkoden (anges nedan som en del av Källkoden) för att få Programvaran från Adobe att avkoda video i Flash-videoformatet (.flv eller .f4v) och (ii) Sorenson Spark-källkoden (anges nedan som en komponent i Källkoden) i det begränsade syftet att göra felkorrigeringar och prestandaförbättringar i Programvaran från Adobe. Alla kodekar i Programvaran från Adobe får endast användas och distribueras som en del av Programvaran från Adobe och får inte användas av något annat program, inklusive andra program från Google.

(c) Källkoden kan tillhandahållas med en AAC-kodek och/eller en HE-AAC-kodek (”AAC-kodeken”). Användning av AAC-kodeken sker under förutsättning att Underlicenstagaren anskaffar en korrekt patentlicens som täcker nödvändiga patent från VIA Licensing för slutprodukter i vilka AAC-kodeken ska användas. Underlicenstagaren accepterar och samtycker till att Adobe inte tillhandahåller någon patentlicens för ACC-kodeken under det här Avtalet till Underlicenstagaren eller dennas underlicenstagare.

(d) KÄLLKODEN KAN INNEHÅLLA KOD SOM LICENSIERAS ENLIGT AVC-PATENTPORTFÖLJLICENSEN FÖR PERSONLIGT OCH ICKE KOMMERSIELLT BRUK AV EN KUND FÖR ATT (i) KODA VIDEO I ÖVERENSSTÄMMELSE MED AVC-STANDARDEN (AVC-VIDEO) OCH/ELLER (ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KUND SOM ÄGNAR SIG ÅT PERSONLIG OCH ICKE KOMMERSIELL VERKSAMHET OCH/ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOPARTNER MED LICENS FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA UTLÄSAS FÖR NÅGOT ANNAT SYFTE. MER INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. Se http://mpegla.com

12. Uppdatera. Underlicenstagaren får inte kringgå Googles eller Adobes arbete med att uppdatera Programvara från Adobe i Underlicenstagarens produkter som innehåller Programvara från Adobe tillsammans med Programvara från Google (”Underlicenstagarens produkter”).

13. Meddelanden om tillskrivning och äganderätt. Underlicenstagaren ska uppge Programvaran från Adobe i offentligt tillgängliga specifikationer för Underlicenstagarens produkt och inkludera lämpliga varumärken för Programvaran från Adobe (specifikt exklusive Adobes företagslogotyp) på förpackningar och marknadsföringsmaterial för Underlicenstagarens produkt på ett sätt som är konsekvent med varumärken för andra tredjepartsprodukter som ingår i Underlicenstagarens produkt.

14. Ingen garanti. PROGRAMVARAN FRÅN ADOBE TILLHANDAHÅLLS FÖR UNDERLICENSTAGAREN FÖR ANVÄNDNING OCH REPRODUKTION I BEFINTLIGT SKICK OCH ADOBE GER INGA GARANTIER OM DESS ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA. ADOBE OCH DESS LEVERANTÖRER KAN INTE GARANTERA PRESTANDA ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN FRÅN ADOBE. FÖRUTOM EVENTUELL GARANTI, VILLKOR ELLER FRAMSTÄLLAN SOM INTE KAN ELLER FÅR UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT LAGSTIFTNING SOM GÄLLER FÖR UNDERLICENSTAGAREN I UNDERLICENSTAGARENS RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE, GER ADOBE OCH ADOBES LEVERANTÖRER INGA GARANTIER, VILLKOR ELLER FRAMSTÄLLNINGAR (UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VARE SIG ENLIGT LAG, SEDVÄNJA, BRUK ELLER ANNAT) FÖR NÅGONTING, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, INTEGRATION, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIFIKT SYFTE. UNDERLICENSTAGAREN FÖRBINDER SIG ATT INTE GE NÅGRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR ADOBES RÄKNING.

15. Ansvarsbegränsning. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ADOBE ELLER ADOBES LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR, ANSPRÅK ELLER KOSTNADER AV NÅGOT SOM HELST SLAG ELLER NÅGRA FÖLJDSKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINST ELLER BESPARING, ÄVEN OM EN AV ADOBES REPRESENTANTER MEDDELATS OM ATT SÅDANA FÖRLUSTER, SKADOR, ANSPRÅK, ELLER KOSTNADER KUNDE UPPSTÅ, ELLER FÖR NÅGRA ANSPRÅK FRÅN NÅGON TREDJE PART. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UTESLUTNINGAR GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING DE TILLÅTS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING I UNDERLICENSTAGARENS RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE. ADOBES OCH ADOBES LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET ENLIGT ELLER I ANSLUTNING TILL DETTA AVTAL SKA VARA BEGRÄNSAD TILL ETT TUSEN DOLLAR (1 000 USD). Ingenting i detta Avtal begränsar Adobes ansvarsskyldighet mot Underlicenstagaren i händelse av dödsfall eller personskada som uppstår genom Adobes försumlighet eller bedrägeri. Adobe företräder sina leverantörer i fråga om ansvarsfriskrivning, uteslutande och begränsning av åtaganden, garantier och ansvarsskyldighet i enlighet med detta Avtal, men inte i några andra hänseenden eller för något annat syfte.

16. Villkor för innehållsskydd.

(a) Definitioner.

”Reglerna för överensstämmelse och stabilitet” avser det dokument som fastställer regler för överensstämmelse och stabilitet för Programvara från Adobe som finns på http://www.adobe.com/mobile/licensees eller en webbplats som ersätter den.

”Funktioner för innehållsskydd” avser de aspekter av Programvaran från Adobe som är avsedda att säkerställa överensstämmelse med Reglerna för överensstämmelse och stabilitet och att förhindra uppspelning, kopiering, ändring, vidare distribution och andra åtgärder för digitalt innehåll som distribueras för konsumtion av användare av Programvaran från Adobe när sådana åtgärder inte har godkänts av ägarna till det digitala innehållet eller deras licensierade distributörer.

”Kod för innehållsskydd” avser kod i vissa versioner av Programvaran från Adobe som möjliggör vissa funktioner för Innehållsskydd.

”Nyckel” avser ett kryptografiskt värde i Programvaran från Adobe som används för att dekryptera digitalt innehåll.

(b) Licensbegränsningar. Underlicenstagarens rätt att använda licenserna med avseende på Programvaran från Adobe är underställd följande ytterligare begränsningar och åtaganden. Underlicenstagaren ska säkerställa att Underlicenstagarens kunder följer dessa begränsningar och åtaganden i samma utsträckning som de gäller för Underlicenstagaren med avseende på Programvara från Adobe. Om Underlicenstagarens kunder inte följer dessa ytterligare begränsningar och åtaganden ska detta anses vara ett betydande avtalsbrott från Underlicenstagarens sida.

b.1. Underlicenstagaren och kunderna får endast distribuera programvara från Adobe som uppfyller reglerna för överensstämmelse och stabilitet som bekräftats av underlicenstagaren under verifieringsprocessen som beskrivs ovan i Adobes villkor.

b.2. Underlicenstagaren får inte (i) kringgå funktionerna för innehållsskydd i vare sig programvaran från Adobe eller någon relaterad programvara från Adobe som används för att kryptera eller dekryptera digitalt innehåll för behörig användning av användare av programvaran från Adobe eller (ii) utveckla eller distribuera produkter som är avsedda att kringgå funktionerna för innehållsskydd i vare sig programvaran från Adobe eller någon annan programvara från Adobe som används för att kryptera eller dekryptera digitalt innehåll för behörig användning av användare av programvaran från Adobe.

(c) Nycklarna tillkännages härmed som Adobes konfidentiella information. Underlicenstagaren ska, med avseende på nycklarna, följa Adobes procedur för hantering av Källkod (tillhandahålls av Adobe på begäran).

(d) Domstolsföreläggande. Underlicenstagaren medger att ett brott mot detta Avtal kan äventyra funktionerna för Innehållsskydd i Programvaran från Adobe och kan orsaka avsevärd och bestående skada för Adobe och ägare av digitalt innehåll, som är beroende av sådana funktioner för Innehållsskydd, och att ekonomisk ersättning kanske inte helt kan kompensera för sådan skada. Därför accepterar Underlicenstagaren att Adobe kan ha rätt att söka domstolsföreläggande för att förhindra eller begränsa den skada som orsakats av ett sådant avtalsbrott, utöver ekonomisk ersättning.

17. Avsedd utomstående förmånstagare. Adobe Systems Incorporated och Adobe Software Ireland Limited är avsedda utomstående förmånstagare i Googles avtal med Underlicenstagare med avseende på Programvara från Adobe, inklusive men utan begränsning till Adobes Villkor. Underlicenstagaren accepterar, oaktat vad som står i dennes avtal med Google, att Google kan avslöja Underlicenstagarens identitet för Adobe och skriftligen intyga att Underlicenstagaren har ingått ett licensavtal med Google som inkluderar Adobes Villkor. Underlicenstagaren måste ha ett avtal med var och en av sina licenstagare, och om licenstagarna tillåts vidaredistribuera Programvaran från Adobe ska avtalet inkludera Adobes Villkor.

Din användning av vissa komponenter i Chrome OS omfattas dessutom av följande villkor:

MPEG-4

DENNA PRODUKT LICENSIERAS ENLIGT MPEG-4 VISUAL-PATENTPORTFÖLJLICENSEN FÖR PERSONLIGT OCH ICKE KOMMERSIELLT BRUK AV EN KUND I SYFTE ATT (i) KODA VIDEO I ÖVERENSSTÄMMELSE MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN (\MPEG-4 VIDEO\) OCH/ELLER (ii) AVKODA MPEG-4-VIDEO SOM KODATS AV EN KUND SOM ÄGNAR SIG ÅT PRIVAT OCH ICKE KOMMERSIELL VERKSAMHET OCH/ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS FRÅN MPEG LA FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA MPEG-4-VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA UTLÄSAS FÖR NÅGOT ANNAT SYFTE. MER INFORMATION, TILL EXEMPEL GÄLLANDE MARKNADSFÖRING, INTERNT ELLER KOMMERSIELLT BRUK OCH LICENSIERING, KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, LLC. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.