Metodiken

Vårt sätt att verifiera att en internetleverantör kan tillhandahålla YouTube konsekvent i HD.

Klassificering

Vad betyder klassificeringen?

Klassificeringen anger vilken videoströmningskvalitet du kan förvänta dig (minst 90 % av tiden) när du tittar på YouTube via en internetleverantör i ett visst område.

 • YouTube HD-verifierat: Användare av YouTube HD-verifierade nätverk får för det mesta jämn uppspelning av HD-videoklipp på YouTube (720 p och högre).
 • Standardupplösning: Användare av nätverk med standardupplösning får för det mesta jämn uppspelning av YouTube-videoklipp med standardupplösning (360 p), medan det kan förekomma avbrott i HD-videoklipp (720 p och högre).
 • Lägre upplösning: Användare av nätverk med lägre upplösning kan uppleva oskarp bildkvalitet och frekventa avbrott när de spelar upp YouTube-videoklipp med 360 p-upplösning och högre.

Varför är sådan data bra att ha?

Rapporten baseras på miljarder YouTube-videoklipp som har visats via tusentals internetleverantörer, istället för att baseras på data från ett litet antal användare.

 • Vi tittar på hur snabbt all YouTube-videodata lästes in under de senaste 30 dagarna.
 • Vi delar in resultaten utifrån internetleverantör och geografisk plats.
 • Vi fastställer vad den lägsta tillgängliga hastigheten var under minst 90 % av tiden.

Hur skyddas min integritet?

Vår data är anonym för alla som tittar på YouTube via en internetleverantör.

 • Klassificeringen gäller nätverk, inte användare.
 • Alla exempel görs helt anonyma, och ingen användarinformation lagras eller används.
 • Vi visar bara resultaten i geografiska områden som är stora nog att ha många användare.

Sammanfattning

Det finns många faktorer som oberoende av varandra kan påverka användarnas upplevelse på internet. Det omfattar, men är inte begränsat till, hastigheten på användarens internetanslutning, nätverkets tillförlitlighet, programservrarnas tillgänglighet och inläsningsegenskaper samt i vissa fall konfigurationen av användarens hemnätverk. Enskilda och isolerade värden som åtkomsthastighet eller serverkapacitet representerar inte den faktiska användarupplevelsen. En fullständig prestandamätning på programnivå som tar alla relevanta faktorer i beaktande är det bästa sättet att mäta och kvantifiera den faktiska användarupplevelsen på internet.

Här presenterar vi en metod för klassificering av internetleverantörer vad gäller YouTube-videokapacitet. Den bygger på prestandamätningar för oavbruten användning på programnivå. Målet är en klassificering som är meningsfull, enkel att förstå och som representerar den faktiska internetupplevelsen så bra som möjligt.

Metodik

Mätningar

En typisk YouTube-videouppspelning består av en YouTube-klient (spelare) som strömmar videobytes från en YouTube-server (NFI), i en eller flera förfrågningar (t.ex. HTTP GET). Det första steget vid klassificering av internetleverantörer är att mäta videobytens oavbrutna överföringshastighet från servern till klienten. Vid mätning av uppnådd kapacitet på programnivå (goodput) noteras följande för varje förfrågning:

 1. 1) Förfrågningens identitet: Den ursprungliga förfrågningens tidsstämpel, åtkomstnätverk (t.ex. nätverksblockering, autonomt systemnummer för internetleverantör) och ungefärlig geografisk plats (t.ex. land eller stad), som härleds från klientattribut som IP-adress, användaragent osv. Observera att översättningen från IP till plats som görs av våra automatiska system kan resultera i fel plats för vissa användare.
 2. 2) Svarsstorlek: Mängden programbyte (inklusive programhuvuden, men exklusive tillhörande information på kernelnivå) som överförs från server till klient som svar på förfrågan.
 3. 3) Svarstid: tiden det tar att bearbeta serverförfrågningen, inklusive överföringstid (alla bytes som bekräftas av mottagaren).

Utifrån mätningarna beräknas goodput för en angiven förfrågning, "R", med hjälp av formeln nedan. Varje mätt förfrågning räknas som ett goodput-exempel.

Goodput
R
= Svarsstorlek
R
/ Svarstid
R

Klassificering

Klassificering fastställs utifrån en sammanställning av relevanta goodput-exempel som registreras under mätningsfasen. Enligt metoden beräknas klassificeringen vid olika nivåer av grynighet för de valda dimensionerna. En internetleverantörs klassificering kan till exempel beräknas för olika tidssegment (t.ex. timme, dag, vecka, månad) och/eller för olika geografiska nivåer (t.ex. land, storstadsområde, stad).

För en angiven tidsperiod, "T", (t.ex. 30 sammanhängande dagar) och en geografisk plats, "L", (t.ex. San Francisco i Kalifornien i USA) beräknas klassificeringen för en internetleverantör, "P", (t.ex. Comcast) så här:

 1. 1) Samla in relevanta exempel: Samla in alla goodput-exempel som identifieras med "'T", "L" och "'P", dvs. förfrågningar som kommer från målinternetleverantören, från målplatsen inom måltidsramen.
 2. 2) Beräkna GAT-volym (goodput över tröskeln): Placera varje goodput-exempel i någon av de tre kapacitetskategorierna – HD (hög upplösning), SD (standardupplösning) eller LD (lägre upplösning) utifrån de goodput-trösklarna i tabellen nedan. Då får du en sammanställning i grova drag av GAT-volym för de valda dimensionerna.
GAT-kategori Goodput-tröskel
HD > 2,5 Mbit/s
SD 0,7 till 2,5 Mbit/s
LD < 0,7 Mbit/s
HD-exempel SD-exempel LD-exempel Volym (GAT)
 1. 3) Definiera klassificeringskriterier: Internetleverantörens klassificeringskriterier definieras utifrån minsta nivå för GAT-volymkrav för varje klassificeringsnivå. Eftersom mätvärdena är utformade för att återspegla konsekvens och tillförlitlighet för internetleverantörens nätverk måste nivån vara så pass hög att den visar prestanda för oavbruten användning snarare än genomsnittlig prestanda. Med hänsyn till det definierar vi tre klassificeringsskalor: GAT-90 (90 % av förfrågningarna ovanför tröskeln), GAT-95 (95 % av förfrågningarna ovanför tröskeln), GAT-99 (99 % av förfrågningarna ovanför tröskeln). Nivåerna anger olika grader av tillförlitlighet.

  I följande tabell definieras kriterierna som används för att fastställa den slutgiltiga klassificeringen för internetleverantörer enligt vår metod, utifrån GAT-90. Nivån på 90 % har valts efter noggrant övervägande utifrån observerad prestanda i praktiken. Nivån anpassas efter hur nätverkets kapacitet utvecklas över tid.

Klassificering Kriterier (GAT-90)
HD Exempel med över 90 % är
markerade med HD
SD Exempel med över 90 % är markerade med
lägst SD
LD Inget av ovanstående
 1. 4) Tilldela klassificering: Stapla de tre GAT-nivåerna från steg 2 för att omvandla den grovberäknade GAT-volym till en GAT-procentsats. Fastställ slutgiltig klassificering med hjälp av kriterierna i steg 3. På bilden nedan är klassificeringen SD (standardupplösning) eftersom 90 % eller fler förfrågningar uppfyller det kriteriet (dvs. nätverket ger som lägst SD-kvalitet vid mer än 90 % av förfrågningarna).
0% 20% 40% 60% 80% 100% SD Klassificering vid 90 %

Sekretess

Klassificeringen gäller nätverk, inte användare. Alla goodput-exempel är helt anonyma, och ingen användarinformation (t.ex. webbläsarcookies, IP-adress) finns kvar eller används direkt i klassificeringsalgoritmen. Den sammanställda exempelvolymen för den valda geografiska nivån och tidsintervallet kan dessutom vara under en viss tröskel. Då skulle algoritmen beräkna klassificeringen med grynigare dimensioner (dvs. sammanställa med bredare geografiskt område och/eller tidsintervall) som uppfyller de lägsta storlekskraven.