Chrome را با خود به همه جا ببرید

سفارشی‌سازی و استفاده از Chrome در تلفن، رایانه لوحی و رایانه آسان است. بنابراین وب در همه جا، همان‌گونه است که می‌خواهید.